Høringssvar fra Asker kommune

høringssvar fra Asker kommune

Dato: 21.06.2017

Svartype: Med merknad

Til: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra: Asker kommune v/ Virksomhet for Samfunnshelse og Integrering

 

21 juni, 2017

 

Høringssvar – forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Asker kommune viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av april 2017 vedrørende forslag om å fastsette en forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Tiltaket ses i sammenheng med vedtak om å gi direkte tilgang til fysioterapeut gjeldende fra 01.01.2018.

Kommunen ser behovet for en forskrift som regulerer den kommunale fysioterapivirksomheten til avtalefysioterapeutene, og som bidrar til å sørge for tilgjengelige tjenester av god kvalitet til befolkningen. Vi ønsker å understreke det positive i prinsippene om kunnskapsbaserte tjenester og brukerinvolvering som beskrives i høringsnotatets innledning og punkt 5.4 (kvalitets- og funksjonskrav). Dette er prinsipper Asker kommune arbeider etter i videreutvikling av fysioterapitjenesten.

 

Forskriftstekst:

Kapittel 2. Kommunens ansvar

Kapittelet inneholder viktige presiseringer av kommunens ansvar i arbeidet med å sikre kommunens innbyggere nødvendige fysioterapitjenester av god kvalitet. Asker kommune vil her påpeke viktigheten av at det ansvar kommunen pålegges må samsvare med de virkemidlene kommunen har til å gjennomføre sitt ansvar overfor fysioterapeuter med driftsavtale.

 

Kapittel 3. Kvalitets og funksjonskrav

§9. Tjenestens innhold

Vår vurdering er at det blir noe snevert å beskrive område for fysioterapiutøvelse til kun bevegelsesapparatet, uten å sette dette i et større perspektiv. Kunnskap om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer spiller inn på individets helse er viktige grunnlag for tiltak som velges, sett i et vestlig helseperspektiv. F.eks. ser vi at livsstilssykdommer og traumer skaper helseproblemer som krever tiltak for kroppslige plager, men samtidig tiltak i forhold til «det levde liv».

§ 11. Forløpsperspektiv og brukerinvolvering

Vi støtter viktigheten av å se fysioterapeutenes tjenestetilbud i en større helhet og sikre nødvendig tverrfaglig samhandling og koordinering til pasientens beste.

Presisering av at behandling skal avsluttes dersom den ikke gir ønsket effekt er hensiktsmessig for å sikre at fysioterapiressursene i kommunen kan utnyttes bedre og riktigere.

Asker kommune støtter departementets forslag til forskriftstekst.

 

Kapittel 5. Avtale om driftstilskudd

§22. Inngåelse av ny individuell avtale

Kommunen er enig i at driftsavtaler mindre enn 50 % av fullt driftstilskudd ikke skal inngås.

Asker kommune ønsker å arbeide for mer samsvar mellom hjemlenes størrelse og praksisomfang, men opplever at avtaleverket begrenser våre muligheter til å oppjustere deltidshjemler når vi får ledige driftstilskudd. I det videre arbeid med forskriftene oppfordrer vi departementet til å se på løsninger som gjør det mulig for kommunene å se på ledige deltidshjemler i en større sammenheng, slik at vi raskere kan oppnå mer samsvar mellom tilskudd og praksisomfang.

 

 

 

 

På vegne av Asker kommune

 

Ann Helene Arnestad

(Virksomhetsleder Samfunnshelse og Integrering)