Høringssvar fra Norsk studentorganisasjon

NSOs høringsuttalelse om forslag om ny forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Dato: 02.12.2016

Svartype: Med merknad

Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å komme med innspill til forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal.  Vi er positive til forslaget, men har noen merkander.  

§ 2 Vitnemålsportalens formål

NSO ser det er behov for en nasjonal vitnemåls- og karakterportal, og vi er enige i at dette kan gjøre søkeprosesser enklere.

§ 3 Behandlingsansvarlig

NSO har ikke merknader på at den daglige driften av portalen tillegges UiO og Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT). Vi ønsker dog å understreke at portalen må være brukervennlig og oppdateres jevnlig. Dette er vesentlig for kandidater som for eksempel har fått forbedret karakterer eller opplever at opplysninger i portalen er mangelfulle.

§ 4 Vitnemålsportalens innhold

NSO er enige med departementet i at tjenesten skal inneholde et minimum av informasjon.

§ 5 Deling av resultater

NSO vil understreke viktigheten av sensitiv behandling av personopplysninger, samt at kandidater selv skal velge hvilke opplysninger som deles fra portalen og til hvilke brukere. Det bør også vurderes om forskriften bør tydeliggjøres hva angår at kun godkjente norske utdanningsinstitusjoner skal kunne benytte portalen uten en personlig bruker. NSO mener at arbeidsgivere kun skal ha mulighet til å hente dokumenter ut av portalen ved hjelp av sin personlige bruker når de logger inn. Videre må arbeidsgivere som benytter portalen for å hente ut resultater må også bevisstgjøres på at innloggingen deres blir lagret og er synlig når de får adgang til resultatene i portalen. Dette for at kandidaten til enhver tid skal vite hvem som har hentet ut informasjonen som er delt.

§ 6 Utskrifter fra vitnemålsportalen

Forskriftsforslaget understreker at utskrifter fra portalen skal inneholde en tekst som ugyldiggjør dokumentet utenfor portalen og dette bør også gjelde eventuelle skjermdump. NSO mener at alle digitale dokumenter i portalen skal ha vannmerke eller annen merking for å forhindre misbruk.  

Vedlegg