Høringssvar fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Høringsuttalelse fra Naturfagsenteret - Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10.trinn

Dato: 31.03.2016

Svartype: Med merknad

Oslo 31.mars 2016

 

Høringsuttalelse fra Naturfagsenteret

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10.trinn

 

1. Faglig styrking

Vi er glade for forslagets vektlegging av faglig styrking, men vi synes forskriften bør gå enda lenger. Fra rapport nr. 4 fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen[1] vet vi at naturfagdidaktikken fort blir skadelidende når den ikke er forskriftsfestet. Vi ønsker derfor at grunnskolelærerstudiet skal inneholde minst 30 studiepoeng fagdidaktikk i masterfaget.

Forslag til faglig styrking 1.-7. trinn:

Vi mener at alle kandidater på 1.-7. trinn bør ha en grunnpakke som består av 30 studiepoeng norsk eller matematikk og 30 studiepoeng lesing, skriving og regning i fag. Den siste bør undervises i samarbeid mellom norsk-/matematikklærer og faglærer. For masterfaget foreslår vi i tillegg minst 30 stp. fag på lavere nivå, 30 stp. fagdidaktikk, 30 stp. fag på masternivå (faglig fordypning i noen utvalgte emner) og masteroppgave.

Forslag til faglig styrking 5.-10. trinn:

For masterfaget på 5.-10. trinn ønsker vi en ytterligere faglig styrking. Vi ønsker at masterfaget skal bestå av minst 60 stp. fag på lavere nivå, 30 stp. fagdidaktikk, 30 stp. fag på masternivå (faglig fordypning i noen utvalgte emner) og masteroppgaven.

2. Profesjonsmaster

Vi savner muligheten for å ta en master i profesjonsstudier. Den fagdidaktiske master har et tydelig faglig og fagdidaktisk fokus. En profesjonsmaster vil gi mulighet til å fordype seg i emner som ikke er direkte faglige, men som inngår som en integrert del av lærerprofesjonen. I denne sammenhengen ser vi behovet for at navnet på PEL endres til Profesjonskunnskap. Denne "grunnmuren" i lærerutdanningen kan da være en del av den faglige basis for en profesjonsmaster.

3. Utdanning for bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er et av de viktigste samfunnsspørsmål i vår tid, og utdanning for bærekraftig utvikling er et av FNs bærekraftmål. Vi ønsker å løfte dette tema i læringsutbyttebeskrivelsene i rammeplanen:

Forslag til læringsutbyttebeskrivelse:

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • Kan stimulere til bærekraftig utvikling og demokratisk deltakelse

4. Nasjonale standarder

I dagens nasjonale retningslinjer heter det at «Retningslinjene skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i grunnskolelærer-utdanningene». I forslaget til forskrift er både formål og juridisk status for retningslinjene uklare. I stedet er det foreslått å ha nasjonale deleksamener. Vi mener at en tydeligere juridisk status for og håndheving av retningslinjene vil være tilstrekkelig for å ivareta den ønskede nasjonale koordinering, og at behovet for ressurskrevende nasjonale deleksamener dermed faller bort.

5. Andre kommentarer

Det er ikke uvanlig at studenter ved oppstarten av lærerstudiet har formell, men ikke tilstrekkelig reell naturfaglig kompetanse. Lærerutdanningene starter derfor med å undervise tema som er del av fagstoffet på barneskolen og studentene som har tilstrekkelig kompetanse får ikke undervisning tilpasset sitt faglige nivå. Vi ønsker at studentene tilbys forkurs slik at de har den nødvendige kompetanse når de begynner på Naturfag 1 (dette er ikke tema i forskriften, men kan eventuelt reflekteres i retningslinjene).

I omtalen av profesjonsfaget brukes begrepet «didaktikk». Det er uklart hva som skiller begrepet didaktikk i profesjonsfaget fra fagdidaktikk i skolefagene. Dette skillet bør utdypes for å unngå misforståelser.

Naturfagsenteret mener masteroppgavene bør gjennomføres i nært samarbeid mellom teori og praksisfeltet og det bør bare unntaksvis åpnes for rent teoretiske masteroppgaver. Det bør gjøres tydeligere og mer forpliktende hva som i forskriften menes med at masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert.

 

 

 

Hilsen

 

 

 

Merethe Frøyland                                                          Liv Oddrun Voll

Leder                         

 

[1]https://www.uis.no/getfile.php/F%C3%B8lgegruppen%20for%20l%C3%A6rerutdanningen%20(FFL)/Rapport%204%20fra%20F%C3%B8lgegruppen.pdf