Høringssvar fra Sex og Politikk på vegne av Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning

Svar på Høring - Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Dato: 01.04.2016

Svartype: Med merknad

Svar på Høring - Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning viser til høringsbrevet datert 22.12.15, og vil komme med følgende innspill.

Til § 2 Læringsutbytte

Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning mener at det er svært bra at Kunnskapsdepartementet har foreslått to læringsutbyttebeskrivelser om vold og seksuelle overgrep i forskriftenes § 2. Alle kandidater som har fullført grunnskolelærerutdanning bør ha kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og ferdigheter til å kunne identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep og raskt iverksette nødvendige tiltak.

Samtidig mener Nettverket at det er avgjørende at kandidatene får kunnskap og ferdigheter knyttet til den gode og lovlige seksualiteten, i tillegg til undervisning om den krenkende og ulovlige. Kunnskap og ferdigheter knyttet til å styrke barns mestring av den positive seksualiteten er essensielt for å fremme barns helse og trivsel og et godt psykososialt læringsmiljø, i tillegg til å bidra til å forebygge seksuelle krenkelser.

Endringene i § 2 bør derfor også inkludere at utdanningsinstitusjonene må tilby en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning innen et helhetlig perspektiv på seksualitet, som samsvarer med kompetansemålene relevante for seksualitetsundervisning i grunnskolens læreplaner. På bakgrunn av dette foreslår Nettverket at læringsbyttebeskrivelsene om vold og seksuelle overgrep i forskriftenes § 2 endres til følgende formuleringer (våre forslag er oppført i kursiv):

Under ”Kunnskap”:

Kandidaten

  •   har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn, barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta barn med særlige behov

o   har kunnskap om barn seksuelle utvikling, herunder kunnskap om den positive seksualiteten som handler om mestring, selvbestemmelse og sunne og trygge relasjoner og vold og seksuelle overgrep mot barn, barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta barn med særlige behov

Under ”Ferdigheter”

Kandidaten

  •      kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.

o   kan undervise barn om seksualitet på en måte som utruster dem med kunnskap om og praktisk trening i å ta informerte valg som fremmer helse og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser. Kandidaten skal også kunne identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.

 

Om Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning

Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning sitt overordnede mål er å sikre at en helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning når frem til alle barn og unge i Norge. Nettverket består av ulike aktører og organisasjoner fra Norge som har kompetanse innen seksualitetsundervisning, ung seksualitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet og seksuelle overgrep.

 

Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning takker for muligheten til å gi innspill. 

 

Med vennlig hilsen,

Sex og Politikk, på vegne av Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning