Høringssvar fra Prosjektet Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene

Prosjektet Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene har følgende innspill til høringen

Dato: 30.03.2016

Svartype: Med merknad

1. Virkeområde og formål

Prosjektet foreslår å føye til en setning i forbindelse med siste avsnitt:

Grunnskolelærerutdanningen skal også ha fokus på kunnskap om nasjonale minoriteter, samt vern og videreutvikling av nasjonale minoriteters kulturarv og rettigheter i forbindelse med Europarådets rammekonvensjon.

 

2. Læringsutbytte

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

Prosjektet foreslår å føye til:

  • har kunnskap om nasjonale minoriteter, samt om vern og videreutvikling av nasjonale minoriteters kulturarv og rettigheter
  • har kunnskap om Minoritetsspråkpakten og beskyttelse av minoritetsspråk

 

Begrunnelser:

Prosjektet Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene er en videreføring av prosjektene Taterfolk fra barn til voksen 2003 – 2009 og Taterprosjekt i barnehage og skole, 2010 – 2015. http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafos-prosjekter/taterfolket-fra-barn-til-voksen/

Gjennom disse prosjektarbeidene er det erfart at det er en mangelfull kunnskap blant lærere om Romanifolket/tatere spesielt, og nasjonale minoriteter generelt. Se også NOU 2015:/ Assimilering og motstand. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Informasjon, opplæring og undervisning om nasjonale minoriteter er forankret i Læreplanverket. Utdanningsdirektoratet skriver om dette: http://www.udir.no/contentassets/2bf7d00bc0c040d2886f8cdaa8acc22d/nasjonale-minoriteter---fremme-kunnskap.pdf

Skolen plikter å formidle kunnskap om disse gruppene, og prosjektet mener at grunnskolelærerutdanningen bør ha målsetninger i tråd med grunnskolens forpliktelser.

  

Taternes Landsforening

Glomdalsmuseet

Halden historiske samlinger ved Østfoldmuseene

Tidligere prosjektleder Anne Mari Larsen

Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO

 

 

For prosjektgruppa;

Prosjektet Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene

Gro Svolsbru, NAFO