Høringssvar fra Romanifolkets/Taternes senter

INNSPILL TIL HØRING OM FORSLAG TIL NY RAMMEPLAN FOR GRUNNSKOLEUTDANNINGEN

Dato: 01.04.2016

Svartype: Med merknad

INNSPILL TIL HØRING OM FORSLAG TIL NY RAMMEPLAN FOR GRUNNSKOLEUTDANNINGEN

 

Romanifolkets/Taternes senter viser til høringsbrev vedrørende utkast til forskrift om ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningene. Vi takker for tillitten som høringsinstans

Romanifolkets/Taternes senter skal blant annet fremme forståelse og innsikt i de utfordringer som romanifolket/taterne har, og være et kompetansesenter for deres språk og kultur, samt næringsdeltakelse. Senteret bistår videre med juridisk ekspertise med fokus på minoritetenes rettigheter, gjeldsrådgiving mv.

 

Merknader

Rammeplanutvalget foreslår blant annet følgende under § 1 om virkeområde og formål:

«Grunnskolelærerutdanning for 5-10. trinn skal kvalifisere kandidatene til å ivareta opplæring om samiske forhold, herunder kjennskap til den statusen urfolk har internasjonalt, og samiske elevers rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk».

RT- senteret er enig i at det er viktig å fokusere på kunnskap den samiske befolkningen forhold. Vi mener imidlertid det også er viktig med fokus på de nasjonale minoritetene, og at dette burde fremkomme under forskriftens formål.

Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Skolen har til oppgave å formidle kunnskap om disse gruppene.

Rapporten «etniske og religiøse minoriteter i læremidler» fra Institutt for samfunnsforskning 2014 viser hvordan temaer som antisemittisme, fremmedfrykt, rasisme, ekstremisme og radikaliseringsprosesser er behandlet i læremidler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Rapporten viser at det store forskjeller i hvor mye oppmerksomhet som blir viet til ulike grupper og temaer i læremidlene. Blant de konkrete minoritetsgruppene er samene relativt godt representert i alle fag, mens nasjonale minoriteter, etniske og religiøse minoriteter til sammenligning er lite omtalt.

Basert på dette foreslår vi at det i rammeplanen tas med en formulering om at utdanningen også skal utvikle elevenes kunnskap om nasjonale minoriteter.