Høringssvar fra Enkeltpersoner knyttet til RLE-undervisning i lærerutdanning

Høringssvar til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Dato: 01.04.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev fra departementet 21.12.15 om forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger. Flere av de institusjonene vi er tilknyttet, har allerede gitt sine høringsuttalelser. I denne høringssaken er det et stort meningsmangfold ved institusjonene. Derfor velger vi som enkeltstående fagpersoner å bruke den individuelle høringsretten vår i en egen høringsuttalelse. Vi er tilknyttet ulike institusjoner i UH-sektoren, men har det til felles at vi underviser i lærerutdanningene.

Vi vil kun kommentere § 3: Kunnskap om religion, livssyn og etikk som del av profesjonsfaget – formulering (§ 3). Departementet har erstattet følgende formulering i § 3 tredje avsnitt:

"For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn er kunnskap om religion, livssyn og etikk tilsvarende 15 studiepoeng integrert i elevkunnskapsdelen av pedagogikkfaget"

med følgende formulering:

"For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn skal kunnskap om religion, livssyn og etikk utgjøre en modul tilsvarende 15 studiepoeng integrert i elevkunnskapsdelen av profesjonsfaget."

Vi vil uttrykke vår fulle støtte til departementets endring. Det er meget viktig at disse 15 studiepoeng utformes som en selvstendig modul for at ikke det faglige innholdet fragmenteres og nedprioriteres lokalt. I forbindelse med omleggingen fra allmennlærerutdanning til grunnskolelæreutdanning i 2010, ble det sagt at 10 studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap/PEL skulle omhandle RLE-emner som var nødvendige for alle lærere. Systematisk innsamlede rapporter fra de norske lærerutdanningsinstitusjonene viser at det knapt er noe strukturert samarbeid mellom fagfolk i RLE og PEL (Fuglseth og Schanke i Kirke og kultur 4/2014: 323). RLE-emner synes altså å være lite inne i PEL-faget, og langt mindre enn 10 studiepoeng skulle tilsi. I lys av dette vil vi også anbefale at modulen blir organisert som en egen emnekode.

Det er viktig at den nye modulen på 15 studiepoeng inneholder læringsutbytteformuleringer som ivaretar religions- og livssynkunnskap på en tydelig måte slik at den reelt kan være med på å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. For å kunne innfri kravet om forskningsbasert undervisning, må modulen forvaltes av de som forsker på RLE-emner. 

 

Oslo, Stavanger, Levanger, Bergen og Trondheim, 1. april 2016.

 

Med vennlig hilsen

Lars Laird Iversen, førsteamanuensis, Det teologiske menighetsfakultetet

Geir Skeie, professor, UiS og Stockholms universitet

Fartein Valen-Sendstad, førsteamanuensis, UiS

Anne Kalvig, fyrsteamanuensis, UiS

Jon Skarpeid, førsteamanuensis, UiS

Marie von der Lippe, førsteamanuensis, UiB

Jon Magne Vestøl, førsteamanuensis, UiO

Ingvild Mestad, universitetslektor, Nord Universitet

Kathrine Moen, universitetslektor, Nord Universitet

Magne Bø, førsteamanuensis emeritus, tidligere HiST nå NTNU

Gullaug Lereim Dybdahl, høgskolelektor emeritus, tidligere HiST nå NTNU

Ola Tjørhom, professor, NTNU

Asbjørn Dyrendal, professor, NTNU

Ulrika Mårtensson, professor, NTNU

Jesper Aagaard Petersen, førsteamanuensis, NTNU

Eli-Anne Vongraven Eriksen, universitetslektor og phd-kandidat, NTNU

Oddrun Marie Hovde Bråten, førsteamanuensis, NTNU

Ola Erik Domaas, førstelektor, NTNU

Camilla Stabel Jørgensen, førsteamanuensis, NTNU

 

Styret i Norsk Religionspedagogisk Forskerforum (NoReFo) støtter uttalelsen

Styret består av:

Oddrun M.H.Bråten (leder) (NTNU)

Elisabet Haakedal (UiA)

Jon Magne Vestøl (UiO)

Marie von der Lippe (UiB)