Høringssvar fra HLF (Hørselshemmedes landsforbund)

Høringsnotat fra HLF - forskrift om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Dato: 31.03.2016

Svartype: Med merknad

 

Høringsnotat fra HLF - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede. Rundt 2500 barn og unge er hørselshemmet, og har behov for tilrettelagt undervisning. Viktig for disse når det gjelder læring er lærerens kompetanse om undervisning av hørselshemmede, teknisk tilrettelegging, fysiske forhold og psykososiale forhold.

 

Innledning

I tråd med strategien «Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen» oppnevnte Kunnskapsdepartementet et rammeplanutvalg med mandat å utarbeide utkast til rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Ny utdanning vil tre i kraft fra høsten 2017. Ambisjonen er at undervisnings- og læringstrykk skal økes i forhold til gjeldende grunnskolelærerutdanninger.

HLF representerer elever som har hørselsutfordringer. Mange av disse har behov for særlig tilrettelegging og flere mottar spesialundervisning. Det legges til grunn at masterutdanningen skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Vi håper denne rammeplanen vil føre til større forutsigbarhet for de elevene vi representerer. Våre kommentarer vil rettes inn mot forslag vi mener ikke er tilstrekkelig tydelige.

HLFs hovedsynspunkter

  • HLF støtter forslaget om at kandidaten har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overganger.
  • HLF støtter forslaget om kunnskap om hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta barn med særlige behov, og håper at dette kan føre til en større bevissthet om når en lærer må iverksette tiltak og når skolen må kontakte PP-tjeneste eller andre instanser.
  • HLF mener at barn og unge med funksjonshemning må nevnes eksplisitt når det gjelder å identifisere særskilte behov hos barn.
  • HLF støtter forslaget om at fem praksisdager skal vektlegge overgangen barnehage-skole og kan legges til barnehage. Dette vitner om at overganger tas på alvor.

 

 

 

Forslag til rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn

Vi knytter i det følgende våre kommentarer til de forslåtte paragrafene:

  • 2 Læringsutbytte – kunnskap

Forslag: Kandidaten har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn.

HLF støtter dette. I det daglige er det kanskje ikke mye refleksjon rundt jus som virkemiddel i skolen, men faktum er at for mange av elevene HLF representerer så er det juridiske, og spesielt opplæringsloven, en viktig premiss for opplæring. HLF mener en lærers juridiske kompetanse er viktig kunnskap å ha med seg i møtet med en kommunal virkelighet, og i mange kommuner, en anstrengt økonomi.

HLF er også glad for vektlegging av det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn. Overganger er kjent som problematiske, og mange barn og unge med hørselsutfordringer har opplevd manglende kunnskapsoverføring eller tilrettelegging. Dette er unødvendig og hindrer læring. Det er også misbruk av skolens ressurser å sette i gang ny kartlegging når kunnskapsoverføring er enklere og bedre for alle parter.

Forslaget til rammeplan sier også at kandidaten skal ha kunnskap om hvordan skolen, i samarbeid med foresatte og eksterne instanser, kan ivareta barn med særlige behov. HLF håper at dette kan føre til en større bevissthet om når en lærer må iverksette tiltak og når skolen må kontakte PP-tjeneste eller andre instanser.

 

  • 2 Læringsutbytte – ferdigheter

Forslag: Kandidaten kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette tiltak.

HLF mener det er riktig å kunne med fokus på tegn på vold eller seksuelle overgrep. Vi mener imidlertid at også funksjonshemning skal nevnes eksplisitt. Særlige de usynlige funksjonshemningene, som hørsel, er det vanskelig å legge til rette for. HLF har en klar forventning om at nyutdannede lærere må ha kunnskap om å identifisere og iverksette raske og gode tiltak for de elevene vi representerer, herunder raskt kontakte relevante eksterne instanser som PP-tjeneste, helsesøster eller Statped. Her vil vi særlig henvise til FNs Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Artikkel 24, 2 e) For å virkeliggjøre denne rettighet skal partene sikre effektive støttetiltak tilpasset den enkeltes behov, i et miljø som gir størst mulig faglig og sosial utvikling, i tråd med målet om full inkludering.

§ 3 Innhold og struktur

Forslag: Profesjonsfaget skal være praksisrelevant og bidra til en læreridentitet for en inkluderende skole.

HLF er glad for at profesjonsfaget skal bidra til en læreridentitet for en inkluderende skole. HLF vil påpeke at en inkluderende skole skal være inkluderende for alle, og ikke bare for noen. Skolen skal være tilrettelagt slik at en elev med hørselshemning kan delta på linje med andre, både faglig og sosialt. Den skal være tilrettelagt slik at elever kan få spesialundervisning uten å føle seg mindreverdig og utenfor. Daglig skjer det lovbrudd i norsk skole, og det går ut over elever med funksjonshemning og særlige behov, både faglig og sosialt.

HLF støtter også forslaget om at fem praksisdager skal vektlegge overgangen barnehage-skole og kan legges til barnehage. Dette vitner om at overganger tas på alvor.

 

Forslag til rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Kommentarer til 5.-10. trinn vil de være de samme som for 1.-7. trinn.

 

 

Vi ønsker lykke til med det viktige arbeidet. Skulle det være spørsmål eller behov for utfyllende kommentarer så ta gjerne kontakt.

 

Med vennlig hilsen og på vegne av HLF

 

Anders Hegre – generalsekretær HLF                                     

Marit Skatvedt – politisk rådgiver HLF

 

Vedlegg