Høringssvar fra Kongsvingerskolen - Kongsvinger kommune

Høring - Forskrift om rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanning

Dato: 01.04.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev av 21.12.2015. Lederne i Kongsvingerskolen er avsendere av dette høringsvaret.

Vi ser svært positivt på at grunnskolelærerutdanningene blir femårige masterstudier.

Vi støtter bestemmelsen om at det kan holdes nasjonale deleksamener som et ledd i kvalitetssikringen av lærerutdanningene, men ønsker at kan blir byttet ut med skal. Det bør være departementets anliggende å se til at lærerutdanningene holder høy grad av kvalitet.

Vi synes det mangler vesentlig innhold i rammeplanen knyttet til kunnskap og kompetanse om mobbing. Noen forskningsmiljø har i stor grad bidradt til utdyping av kompetansen på dette feltet, og Læringsmiljøsenteret er ett av dem. Vi ønsker at kandidatenes kompetanse og kunnskap etter endt utdanning skal være mer dyptpløyende (teoretisk forankret) og samtidig konkret (verktøy) enn det kan se ut til at vektingen i den foreslåtte forskriften tilsier.

Vi mener videre at hver utdanningsinstitusjon som skal tilby grunnskolelærerutdanningene, må ha profesjonskompetanse og kunnskap om vold og seksuell trakassering ut over det som er angitt i rammeplanen. Det er for eksempel ikke godt nok om ulike ressurssentra skal undervise noen timer i dette emnet; det må foregå grunnforskning ved utdanningsinstitusjonene på feltet.

Avslutningsvis ønsker vi at relasjonskompetansen til kandidatene holder høy profesjonsstandard etter endt utdanning, at evnen til å bygge støttende relasjoner mellom lærer-elev og elev-elev er avgjørende for å skape læringsmiljø som er gode nok til at elevene kan lære mest mulig og utnytte sine potensial. En del av bakgrunnskunnskapen om relasjonsbygging bør være kunnskap om tilknyntingsvansker. Verktøy som Trygghetssirkelen o.l. (COS) bør være både kjent for og praktisert av kandidatene i utdanningen. Forskningsresultatene til psykolog Mary Ainsworth viser at hele 35-40% av barn har en eller annen form for utrygg tilknytning. Dette må grunnskolelærere både kjenne til og vite hvordan man skal jobbe med, for å hjelpe barna best mulig i et læringsøyemed.