Høringssvar fra Taternes Landsforening

Forslag til Forskrift om rammeplan for femårig grunnskoleutdanning 1. til 7. trinn.

Dato: 31.03.2016

Svartype: Med merknad

Til Kunnskapsdepartementet

Høringssvar: Forslag til Forskrift om rammeplan for femårig grunnskoleutdanning 1. – 7. trinn.

 

Taternes Landsforening har følgende innspill til høringen:

  • 1. Virkeområde og formål

Taternes Landsforening foreslår å føye til en setning i forbindelse med siste avsnitt:

Grunnskolelærerutdanningen skal også ha fokus på kunnskap om nasjonale minoriteter, samt vern og videreutvikling av nasjonale minoriteters kulturarv og rettigheter i forbindelse med Europarådets rammekonvensjon.

 

  • 2 Læringsutbytte

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

Prosjektet foreslår å føye til:

  • har kunnskap om nasjonale minoriteter, samt om vern og videreutvikling av nasjonale minoriteters kulturarv og rettigheter
  • har kunnskap om Minoritetsspråkpakten og beskyttelse av minoritetsspråk

 

Begrunnelser:

Taternes Landsforening har vært initiativtager til prosjektene - Taterfolk fra barn til voksen 2003 – 2009 og Taterprosjekt i barnehage og skole, 2010 – 2015. http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafos-prosjekter/taterfolket-fra-barn-til-voksen/   

Gjennom disse prosjektarbeidene er det erfart at det er en mangelfull kunnskap blant lærere om Romanifolket/tatere spesielt, og nasjonale minoriteter generelt, og at man må involvere Romanifolket/Taterne selv i slikt arbeid for at det skal være autentisk.  Se også NOU 2015/7 Assimilering og motstand. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Informasjon, opplæring og undervisning om nasjonale minoriteter er forankret i Læreplanverket. Utdanningsdirektoratet skriver om dette: http://www.udir.no/contentassets/2bf7d00bc0c040d2886f8cdaa8acc22d/nasjonale-minoriteter---fremme-kunnskap.pdf

Skolen plikter å formidle kunnskap om disse gruppene, og Taternes Landsforening mener at grunnskolelærerutdanningen bør ha målsetninger i tråd med grunnskolens forpliktelser.

 

Med hilsen

Taternes Landsforening