Høringssvar fra Agder lagmannsrett

Forskrifter til ny sikkerhetslov

Dato: 24.09.2018

Svartype: Med merknad

Jeg viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev 2. juli 2018.

Som førstelagmann i Agder lagmannsrett ønsker jeg å gi uttalelse. Uttalelsen er begrenset til å gjelde forslaget i klareringsforskriften § 38 tredje ledd om adgang for førstelagmannen til å delegere til Sivil klareringsmyndighet å foreta sikkerhetsklareringer i henhold til § 38 annet ledd.

Domstolenes prinsipielle standpunkt har hittil vært at prinsippet om domstolenes uavhengighet tilsier at adgangen til å foreta sikkerhetsklarering av dommere ikke kan legges til et organ utenfor domstolene.

Domstolenes uavhengighet setter en grense for hvilke løsninger som kan velges. På den annen side har jeg stor forståelse for forslaget om å etablere en adgang for førstelagmannen til å delegere sin klareringsmyndighet. Jeg slutter meg til begrunnelsen for dette i høringsnotatet punkt 8.6.2 hvor departementet blant annet uttaler:

"Det er meget få klareringssaker i domstolene. En slik spredning av klareringsmyndighet fører til at det er vanskelig for domstolene å over tid bygge opp og vedlikeholde god kompetanse om behandling av klareringssaker. Departementet viser til at begrunnelsen i Prop. 97 L (2015-2016) kapittel 9 for å samle øvrige klareringsmyndigheter hos i hovedsak to store klareringsmyndigheter, var hensynet til enhetlig saksbehandling, robuste fagmiljøer, individets rettssikkerhet og sikkerheten i sektoren. Departementet anser derfor at klareringsmyndigheten for domstolene med fordel kan samles hos én klareringsmyndighet."

Jeg har nå i ti år som førstelagmann i Agder lagmannsrett hatt denne oppgaven og finner beskrivelsen treffende. Hertil kommer at vi heller ikke i praksis får saker som krever sikkerhetsklarering til behandling. Disse sakene går alle i Oslo tingrett med anke til Borgarting lagmannsrett. Klareringssakene blir et fremmedelement.

Så fremt det kan gjøres på en måte som lar seg forsvare prinsipielt, mener jeg sterke grunner taler for å etablere en delegasjonsadgang, og jeg kan trygt si at jeg kommer til å benytte meg av den. Behovet for dette øker med de skjerpede kravene til organisering og systemer som stilles etter forslaget til virksomhetsforskriften, slik jeg oppfatter det.

Etter min oppfatning er det ikke avgjørende innvendinger mot departementets forslag. Når fullmakten kan trekkes tilbake, samtidig som Høyesterettsjustitiarius fortsatt vil være klageinstans, mener jeg at hensynet til uavhengigheten er tilstrekkelig ivaretatt.

Skien, 24. september 2018

Dag Bugge Nordén

førstelagmann