Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Forskrifter til ny sikkerhetslov

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse

Vedlegg