Høringssvar fra Hans Tangen

Høringsinnspill til nye forskrifter

Dato: 28.09.2018

Svartype: Med merknad

Til utkast til forskrift om virksomheten arbeid med forebyggende sikkerhet:

§ 26 om merking av dokumenter og lagringsmedier som inneholder sikkerhetsgradert informasjon. Hvor lenge graderingen varer skal påføres. Dette kan være vanskelig for elektroniske lagringsmedier da det ofte er dynamiske data på slikt medium.

"Dersom ikke all informasjonen i et dokument eller et lagringsmedium har samme sikkerhetsgradering, skal merkingen vise hvilke deler som har hvilken gradering" Det som er understreket synes vanskelig for digitale lagringsmedier, og derav muligens ikke gjennomførbart.

Til utkast til forskrift om klarering av leverandører og personell:

§ 3: bør man definere begrepene adgangsklarering og utvidet adgangsklarering?

§ 4: Tjenesteveien i klareringssaker er forhåpentligvis direkte mellom autorisasjonsansvarlig (anmodende myndighet) og klareringsmyndigheten, uten unødige mellomledd.

§ 7: Er det behov for å presisere at man skal benytte "skjema"? Man har registrert merknaden i høringsnotatets punkt 8.2.3 første avsnitt tredje punktum, men ville det ikke være mulig og samtidig mer hensiktsmessig å endre det til "fremgangsmåte fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet…" På denne måten vil man ivareta både dagens løsning, og forskriftsendring vil ikke bli nødvendig den dagen man forhåpentligvis går over til en helhetlig elektronisk sikkerhetsklareringsprosess. Det bør stilles krav til klareringsmyndighetene, særlig Sivil klareringsmyndighet, om snarlig etablering av en helhetlig elektronisk sikkerhetsklareringsprosess.

§ 28 fjerde ledd første punktum synes å mangle et "som" etter "statsborgeren".

§ 31 annet ledd første punktum: "leverandørklaring" må endres til "leverandørklarering".