Høringssvar fra Statens kartverk

Innspill fra Statens kartverk

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Til det nye regelverkets virkeområde

Forslaget til nytt regelverk vil innebære en utvidelse av sikkerhetslovens virkeområde. Det arbeides med å kartlegge hvilke informasjonssystemer, infrastruktur og objekter som er av vesentlig eller avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner. Departementet skriver at det i den forbindelse er viktig å kartlegge hvilke informasjonssystemer, infrastrukturer og objekter som har betydning på tvers av sektorer. Kartverket støtter dette, og ser i vår virksomhet at en utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte nye infrastrukturer eller objekter underlagt andre virksomheter, vil kunne ha store konsekvenser for hvordan vi innretter oss når det gjelder sikring av våre systemer. Dersom det identifiseres nye informasjonssystemer, infrastrukturer eller objekter, så vil det være viktig å gi alle berørte virksomheter får tid til å innrette seg etter nye krav, selv om kanskje virksomheten allerede er underlagt sikkerhetsloven i andre sammenhenger. Det stiller i alle tilfeller krav til en individuell vurdering av hvilke tidsfrist som settes til den enkelte virksomhet med hensyn til når et forsvarlig sikringsnivå skal være på plass.

 

Til pkt 7.6.3 §33 Sending av informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere.

Departementet foreslår at all fysisk forsendelse av informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere skal sendes med kurer. Dette medfører en endring fra dagens regelverk, som åpner for postforsendelse av slikt materiale. Forslaget vil medføre økte kostnader for Kartverket som håndterer mange slike forsendelser. Forslaget vil også kunne medføre mindre effektiv produksjon enten som følge av at personell må frakte materialet, eller ved at det samles opp dokumentasjon og dermed utsetter forsendelsen. Dersom tjenestene vil håndteres av kommersielle kurerposttjenester, så er det mulig at dette kan gjennomføres på en effektiv måte, men det vil uansett innebære økte kostnader for Kartverket.

 

Vurdering av reglene i beskyttelsesinstruksen

Kartverket må, som tinglysingsmyndighet og sentral matrikkelmyndighet, håndtere reglene i beskyttelsesinstruksen når saker behandles der personer har fortrolig eller strengt fortrolig adresse. Reglene gjelder behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter.

Det står i § 12 i instruksen at reglene i nærmere definerte bestemmelser i dagens sikkerhetslovgivning skal anvendes så langt det passer, og at dokumenter som er gradert etter instruksen i slike tilfeller skal følge reglene for dokumenter gradert BEGRENSET etter dagens regelverk, så langt det passer. Dette medfører usikkerhet for Kartverket og Kartverkets brukere som skal anvende reglene. De foreslåtte sikkerhetsreglene vil begrense brukernes tilgang til informasjon som de ellers ville ha krav på. Det ville derfor vært en fordel om dette regelverkets forhold til reglene i den nye sikkerhetsloven var bedre avklart.

Det bør også vurderes om endringen av regelverket vil ha betydning for den anvendelse som det siktes til i § 12 i beskyttelsesinstruksen. Er det andre nye regler som også bør anvendes så langt det passer i beskyttelsesinstruksen? Uansett bør det gjøres en vurdering av disse reglene i forbindelse med utarbeidelse av ny sikkerhetslov med forskrifter.