Høringssvar fra Eidsivating lagmannsrett

Høring - forskrift om sikkerhet

Dato: 28.09.2018

Svartype: Med merknad

Jeg viser til høringsuttalelsen fra førstelagmannen i Agder lagmannsrett av 24. september 2018.

Jeg støtter fullt ut hans uttalelse.

Heller ikke Eidsivating lagmannsrett mottar i praksis saker som krever sikkerhetsklarering, og det synes derfor unødig belastende å legge arbeidet med klarering til hver enkelt lagmannsrett. Det bør derfor etableres en delegasjonsadgang, og departementets forslag ivaretar domstolenes uavhengighet.

Hamar 28. september 2018

Sverre Nyhus
førstelagmann