Høringssvar fra Lars Wilhelmsen

Språkrøkt av § 25. Begrunnelse og underretning

Dato: 09.08.2018

Svartype: Med merknad

Hei,

Selv om den nevnte paragrafen ikke er omtalt i høringsnotatet, vil jeg foreslå følgende endring av § 25, tredje ledd i bokstav d:

  • «berekninger» endres til «beregninger», siden loven ellers er skrevet på normert bokmål, og ikke nynorsk.

Om ikke endringen tas inn, bes det at den hensyntas i en fremtidig revisjon av loven.

Med vennlig hilsen

Lars Wilhelmsen