Høringssvar fra AIM Norway AS

Høringssvar fra AIM Norway AS - forskrifter til ny sikkerhetslov

Dato: 28.09.2018

Svartype: Med merknad

Vi takker for muligheten til å komme med våre innspill til nye forskrifter til ny sikkerhetslov, og ønsker å spille inn følgende kommentarer:

 Kap. 4.5.3 Hjemlandets sikkerhetsmessige betydning

Som en virksomhet med stor grad av internasjonalt samarbeid har vi, avhengig av kontraktsinngåelser, behov for stor grad av fleksibilitet ved å kunne supplere arbeidsstokken med personell med særskilte kvalifikasjoner som kan være vanskelig å finne kun i det norske markedet. Det vil være behov for å ta inn utenlandske statsborgere som enten er bosatt i Norge eller leies inn eksempelvis gjennom selskaper lokalisert i Storbritannia og Nederland. For å kunne benytte oss av disse er vi avhengig av klarering og autorisasjon. I noen tilfeller vil en klarering være ivaretatt i det landet de kommer fra, bekreftet gjennom en RfV (Request for Visit), mens det i andre tilfeller vil være behov for å klarere utenlandske statsborgere gjennom norske sikkerhetsmyndigheter. For sistnevnte er vi positive til en utvidet bruk av vilkår ved klarering av utenlandske statsborgere, og ser at dette vil være et godt verktøy for å ivareta forebyggende sikkerhet.

Kap. 7.6.13 Til § 43 Krav til forsendelse med kurer

Det er beskrevet at virksomhetens ansatte selv kan utføre kurertransport så lenge kurersertifikat er utstedt av rette myndighet. Det bes om at «rette myndighet» defineres.

AIM er av den oppfatning at det burde være tilstrekkelig at virksomhetens leder gir oppdrag til autorisasjonsansvarlig for ansatt og/eller utpekt sikkerhetsleder i lokal sikkerhetsorganisasjon om å avklare at klarerings- og autorisasjonskrav er ivaretatt for ansatt som skal benyttes til kurertjeneste. Det anses som tilstrekkelig med journalføring ut med anmerkning om mottaker, evt. kvittering ved mottak dersom graderingsnivå tilsier det.

Kap. 7.10.12 Til § 69 Bevaring og kassasjon av opplysninger i saker om autorisasjon og klarering

Det savnes utdypende informasjon om bestemmelsens 3.ledd. AIM stilller spørsmål ved behov for, og nytteverdi av, oppbevaring av oversikt over personell som er eller har vært autorisert i 25 år. Vi ber også om innspill til i hvilken form det er tenkt at autorisasjonslister skal oppbevares for å ivareta kravperioden.

Kap. 8.3.4 Til § 18 Vurdering av om lavere klareringsnivå kan gis og bruk av vilkår

Det forutsettes at klareringsmyndigheten initierer en dialog med autorisasjonsansvarlig og/eller virksomhetens Sikkerhetsleder før en vurdering av klarering på lavere nivå iverksettes.

Kap. 8.4.1 Til § 26 Autorisere utenlandske statsborgere for BEGRENSET

Viser til avsnitt som dekker kap. 4.5.3. Som virksomhet har vi benyttet oss av muligheten for å autorisere utenlandske statsborgere for BEGRENSET i tilfeller hvor klarering er bekreftet gjennom RfV. Et behov for samtykke fra klareringsmyndigheten for å kunne autorisere anses ikke fra vår side som noe som nødvendigvis må være et absolutt krav. Dersom det er en nasjon Norge har et sikkerhetsmessig samarbeid med anser AIM at det ikke burde være nødvendig. Det kan evt. løses ved at virksomheten selv oppbevarer en etablert oversikt over status på utenlandske statsborgere som kan fremvises ved tilsyn fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), evt. ved en årlig innsendelse av status til NSM. Et bortfall av muligheten for å autorisere utenlandske statsborgere for BEGRENSET vil for AIM sin del antageligvis medføre et utvidet antall klareringsanmodninger for utenlandske statsborgere, som vil medføre at den fleksibiliteten vi er avhengig av i forhold til arbeidsstokken minker drastisk. Dette igjen vil ha innvirkning på vår konkurranseevne i det internasjonale markedet.

Vi ønsker Forsvarsdepartementet lykke til med gjennomgangen av høringssvarene.

Vennlig hilsen Unni Risøen Sikkerhetsleder AIM Norway AS