Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold

Forskrifter til ny sikkerhetslov

Dato: 27.09.2018

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Vestfold viser til høring om nye forskrifter til sikkerhetsloven.

Innledningsvis vil Fylkesmannen rette oppmerksomhet mot at Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks har som oppgave å samordne arbeidet innen totalforsvaret i fylket. I oppgaven ligger mottak, deling, drøfting, lagring og produksjon av sikkerhetsgradert informasjon. Oppgaven er en marginal oppgave for Fylkesmannen, tatt i betraktning det totale volum på oppgaver innenfor samfunnssikkerhet for embetet. Krav gjennom lov og forskrift i tillegg til andre beskyttelseskrav medfører allikevel i sum behov for betydelig vedlikehold av kompetanse med påfølgende ressursbehov. Det er med andre ord utfordrende å møte omfattende krav for en oppgave som er marginal. Dette forholdet forsterkes for andre virksomheter i fylket slik som kommunene og andre regionale statsetater, hvor behovet er til stede, mens oppgaven er enda mer marginal.

Fylkesmannen tolker det slik at forskriftens gyldighet også omfatter aktiviteter i regi av Fylkesmannen, slik som møter i fylkesberedskapsrådet. Medlemmer av fylkesberedskapsrådet kan også være representanter for næringslivet og frivillige organisasjoner som i utgangspunktet ikke faller inn under sikkerhetslovens gyldighetsområde. Deltakelse i fylkesberedskapsrådet vil allikevel innebære at sikkerhetsloven med forskrifter får gyldighet for deltakelse i fylkesberedskapsrådet. Eksempelvis deling av informasjon.

Fylkesmannen vil videre støtte endringen som trekker i retning av mer funksjonelle reguleringer, spesielt for lavgradert informasjon. Funksjonelle reguleringer vil i større grad styrke virksomheter med marginale oppgaver. Fylkesmannen er særlig opptatt av farepotensialet for handlingslammelse og unnlatelse av å handle, dersom det er usikkerhet eller tvil om egne prosedyrer eller rutiner i tilstrekkelig grad møter forskriftens krav.

Sikkerhetsloven med forskrifter krever er omfattende, og det krever til dels betydelig kompetanse for å persipere. For å fange opp innspill fra mindre virksomheter vil Fylkesmannen anbefale høringsmøter, gjerne avgrenset til sektor eller geografisk inndeling.

Fylkesmannen etterlyser en klarere fremstilling av hvordan forskriftene åpner for softwarekryptering, spesielt for lavgradert informasjon.

Til sist vil Fylkesmannen understreke behovet for at sikkerhetsloven med forskrifter om mulig bør stille krav til samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringslivet for å sikre objekter, kritisk infrastruktur og samfunnstjenester. Forebygging og beredskap må planlegges i en helhetlig tilnærming.