Høringssvar fra Hafslund E-CO

Høring forskrifter til ny sikkerhetslov

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

 Forsvarsdepartementet

  

01.10.18

 

 

Høring forskrifter til ny sikkerhetslov

Vi viser til høring datert 02.07.18 på forskrifter til ny sikkerhetslov.

 

Hafslund E-CO AS er morselskap til to selskaper; Hafslund Nett AS («Hafslund Nett») og Eco Energi AS («E-CO») som potensielt kan bli omfattet av forskriftene som er på høring. Vår høring vil være forskjellig for de to selskapene da Hafslund Nett distribuerer strøm mens E_CO produserer strøm.

 

Høring sett fra E-CO

E-CO produserer strøm i mer enn 60 hel- og deleide kraftverk lokalisert mange forskjellige steder på Østlandet samt i Sogn og Fjordane. Årsproduksjonen utgjør ca. 13 TWh eller 10% av det norske strømforbruket i et normalår. Strømmen leveres inn i det norske kraftsystemet nær kraftverkene. Utfall av produksjon i ett eller flere av selskapets kraftverk vil etter vårt syn ikke være kritisk for forsyningen av strøm til «grunnleggende nasjonale funksjoner». Vi forutsetter derfor at E-COs vannkraftverk ikke vil bli omfattet av de forskriftene som er på høring fra Forsvarsdepartementet. E-COs vannkraftverk er for øvrig omfattet av NVEs beredskapsforskrift samt NVEs damsikkerhetsforskrift.

 

 

Høring sett fra Hafslund Nett AS

Hafslund Nett AS distribuerer strøm i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund Nett distribuerer ca. 18 TWh som utgjør ca. 14% av strømforbruket i Norge. Gjennom distribusjon av strøm i Oslo antar vi at dette også omfatter strømforsyning til «grunnleggende nasjonale funksjoner». Hva som omfattes av begrepet «grunnleggende nasjonale funksjoner» framstår imidlertid som ganske uklart.

 

Et selskap som distribuerer strøm kan aldri garantere 100% leveranse. Det vil alltid være en viss risiko for teknisk feil som forårsaker kortere eller lengre avbrudd i strømforsyningen. Normalt kan strømforsyningen etter en slik feil gjenopprettes ganske raskt. I byområder vil et strømavbrudd normalt vare mindre enn én time. I vår kommunikasjon med våre nettkunder er vi tydelige på at vi aldri vil kunne klare å unngå strømbrudd. De nettkundene som er helt avhengig av kontinuerlig strømforsyning må derfor sikre seg selv med avbruddsfri strømforsyning internt i sine lokaler.

 

I høringens punkt 4.1.1 omtales mulige fremtidige detaljkrav for sikring av infrastruktur. Vi vil i den sammenheng vise til NVEs beredskapsforskrift som gir en mengde slike detaljkrav. Vi ser det som lite hensiktsmessig at Forsvarsdepartementet eller NSM selv skal lage detaljkrav utover de detaljkravene NVE har i sine forskrifter.

 

I høringens punkt 4.1.4 omtales redundans som en metode for å oppfylle kravet til at funksjonstap begrenses. Dette er det sentrale virkemiddelet som benyttes i det meste av det norske høyspente strømnettet. Ved en teknisk feil i høyspenningsnettet vil derfor som oftest strømforsyningen kunne gjenopprettes raskt ved hjelp av omkoblinger i strømnettet.

I dette punktet beskrives det videre at virksomheten selv må vurdere hvilke kategorier av trusselaktører virksomheten er utsatt for. Dette forutsetter at vi får tilgang til relevant detaljert informasjon fra PST og NSM. Uten denne type informasjon vil vi ikke være i stand til å gjøre en slik vurdering. I høringens punkt 4.2 og punkt 4.3 omtales nettopp NSMs deling av slik informasjon.

 

I høringens punkt 4.4 omtales adgangsklarering. Så langt har ikke vår bransje hatt hjemmel til å kreve adgangsklarering for de av våre ansatte som har sitt arbeid i de delene av bedriften hvor innsidetrusselen er stor. Vi setter derfor pris på at vi nå vil få en hjemmel til en slik adgangsklarering. Vi forventer for øvrig at NVEs reviderte beredskapsforskrift, som vil gjelde fra 1. januar 2019, også vil gi oss en slik hjemmel til adgangsklarering.

 

I høringens punkter 4.6.2, 4.6.3 og 4.6.4 omtales mulige krav om sikkerhetsgraderte anskaffelser i forsyningssektoren. Allerede i dag har vår bransje varslingsplikt til NVE for anskaffelse av enkelte sentrale databaserte overvåkings- og styringssystemer. Vi forutsetter derfor at NVE, som vårt «departement», også i framtiden skal motta denne type varsler.

 

I høringens punkter 5.2 omtales potensielt store ekstrakostnader dersom det det kreves klarering ved anskaffelser. Her må prinsippet om at kostnadene ikke må være høyere enn nødvendig for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå legges til grunn. Det må videre være akseptert at det alltid vil være en restrisiko.

 

I høringens punkt 7.3.2 er det springende punktet hva som legges i «et forsvarlig sikkerhetsnivå». Hvem skal bestemme hva som er «forsvarlig sikkerhetsnivå» i de ulike deler av strømnettet? Som tidligere beskrevet er redundans det viktigste virkemiddelet for en sikker strømforsyning. NVEs økonomiske regulering gir tydelige incentiver til å ha redundans i store deler av høyspenningsnettet. Men dette vil ikke sikre mot kortvarige avbrudd. De nettkundene som er helt avhengig av en sikker og stabil strømforsyning må derfor sikre seg selv.

 

I høringens punkt 7.4 omtales beskyttelse av skjermingsverdig informasjon. Dokumentasjon av de elektriske anleggene er meget omfattende og gjøres i spesialiserte datasystemer. Mange personer i nettselskapene og hos leverandører til nettselskapene er avhengig av denne informasjonen for å kunne få utført sine arbeidsoppgaver. Tilgangen til systemene er individuell men disse systemene har i dag ikke mulighet til å skjerme deler av innholdet fra noen av de med tilgang. Her vil det derfor være svært aktuelt med en helhetsvurdering, som beskrevet under pkt. 7.4.1 i høringsdokumentet, mht hvordan skjermingskravene håndteres.

  

Med vennlig hilsen

Finn Bjørn Ruyter

Konsernsjef Hafslund E-CO AS