Høringssvar fra Gulating lagmannsrett

Forskrifter ny sikkerhetslov

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Jeg viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev 2. juli 2018 med høringsfrist 1.oktober 2018.

Jeg har ingen kommentarer til utkastet til forskrift om myndighetenes roller og ansvar for nasjonal sikkerhet og utkast til forskrift om virksomhetens arbeid med forebyggende sikkerhet. Min uttalelse er begrenset til utkast til forskrift om klarering av leverandører og personell. Etter gjeldende bestemmelser er det førstelagmennene i hver lagmannsrett som er klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig for lagmannsretten og sorenskriverne i lavere rettsinstanser, og klareringingsmyndighet for lavere rettsinstans. Denne ordningen foreslås videreført i den nye forskriften, men i forslaget § 38 fremgår at førstelagmennene og Sivil klareringsmyndighet skal kunne avtale at klareringsmyndighet etter andre ledd skal utøves av Sivil klareringsmyndighet.

Som førstelagmann er det mitt syn at reglene om hvem som er klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig i domstolene bør videreføres. Jeg mener videre at hensynet til domstolenes uavhengighet tilsier at det ikke bør åpnes for at førstelagmennene kan avtale med Sivil klareringsmyndighet at de skal utøve klareringsmyndigheten. Jeg viser i den sammenheng til høringssvaret fra Domstolsadministrasjonen som jeg tiltrer.

 

Bergen, 30. september

Gulating lagmannsrett

 

Magni Elsheim

førstelagmann