Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

forskrift til sikkerhetsloven, klarering

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Det ligger i dag til førstelagmannen å forestå nødvendig klarering av personell i lagmannsretten og aktuelle tingretter i lagdømmet. Oppgaven krever kjennskap til både objektive og subjektive forhold av betydning for klareringsspørsmålet. Hensynet til å profesjonalisere klareringsaktiviteten kan tale for å åpne opp for at klareringer også i domstolen etter avtale kan gjennomføres av et særskilt organ med kompetanse på klareringsfaget (inkludert landkunnskap). Samtidig må hensynet til domstolens uavhengighet sikres. Etter mitt syn er dette hensynet særlig viktig når det gjelder de subjektive forhold som har betydning for klareringen – domstolen er nærmest til å vurdere hvem som bør klareres. I forlengelsen av dette bør samtalen om de personlige forholdene fortsatt foretas av domstolleder, selv om det skulle åpnes for at sivil klareringsmyndighet kan gjennomgå de mer objektive momentene ved klareringsvurderingen.

Hovedtyngden av klareringssaker i Borgarting gjelder personell ved Oslo tingrett, og det bør vurderes om klarering av dem bør foretas av sorenskriver.