Høringssvar fra Verdipapirsentralen ASA

Dato: 05.12.2019

Verdipapirsentralen ASA (VPS) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av 29.08.19 med endringer i konkursloven og panteloven.

Det foreslås i høringen at Konkursregisteret som utgangspunkt skal sende automatisk melding om konkursåpning til blant annet verdipapirregisteret slik at opplysninger om skyldners midler kan samles i Konkursregisteret og konkursen kan registreres i verdipapirregisteret. VPS støtter dette forslaget om at loven endres for å legge til rette for automatisering av meldinger om og registrering av konkursåpninger.

I dag mottar VPS henvendelser fra bostyrere mv. på e-post og pr post om skyldner har konto i verdipapirregisteret. Formålet med disse forespørslene er både å få registrert konkursen dersom skyldner har midler i registeret og å få en oversikt over slike midler. Siden registrering i verdipapirregisteret og forespørsler om innsyn håndteres av kontoførere, jf. verdipapirregisterloven § 6-5, henvises slike forespørsler til skyldners kontofører der hvor skyldner har en konto i verdipapirregisteret. Registreringen av konkursen på den aktuelle konto og innsyn i opplysninger på kontoen håndteres av kontofører.

Det fremgår av forslag til konkursloven § 79 fjerde ledd at departementet i forskrift kan gi nærmere regler om hvilke opplysninger mottakerne av meldinger, herunder VPS eller i praksis kontoførerne, plikter å oppgi. Slik utlevering av opplysninger til bostyrer mv. skjer i dag med hjemmel i verdipapirregisterloven § 8-2 nr. 3. Bestemmelsen er videreført i verdipapirsentralloven § 8-3 nr. 3 som ennå ikke er trådt i kraft. VPS antar at det er hensiktsmessig at en eventuell utvidelse av innsynsretten til å omfatte Konkursregisteret gjennomføres ved endring av verdipapirregisterloven § 8-2 nr. 3 og verdipapirsentralloven § 8-3 nr. 3, ev. gjennom forskriftshjemmel i disse bestemmelsene.

For at forslaget skal gjennomføres som forutsatt må VPS sette av ressurser til utvikling og forvaltning av nødvendige tekniske løsninger. Forslaget legger opp til at dagens system kan videreføres til det er hensiktsmessig å automatisere løsningen. Det er viktig for VPS at tidspunkt for gjennomføring planlegges i god tid slik at implementering kan gjennomføres på en god og oversiktlig måte.