Høringssvar fra Finansdepartmentet

Dato: 18.11.2019

Høring - Forslag til endring av konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

Vi viser til høringsbrev 29. august hvor forslag om endringer i konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4 ble sendt på høring.

I skatteforvaltningsloven § 8-13 er det bestemt at bostyrer skal levere melding om åpning og avslutning av behandlingen av konkursboet til en registrert skattepliktig. I høringsnotatet foreslås det at skatteforvaltningsloven § 8-13 endres slik at også føreren av konkursregisteret kan sende melding til Skatteetaten om åpning eller avslutning av konkursboet til en registrert skattepliktig.

Den foreslåtte endringen skaper uklarhet om hvem som har plikt til å sende melding i konkrete tilfeller, og hvem som kan ansvarliggjøres for manglende overholdelse. Vi forutsetter at det blir klargjort i forskrift hvem som har ansvaret for å sende melding i de enkelte tilfeller.

Finansdepartementet har utover dette ingen merknader

Med hilsen

Henriette S. Hjort e.f.
avdelingsdirektør

Bernhard Eggesbø
seniorskattejurist

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer