Høringssvar fra Kjetil

Høringssvar

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg viser til departementets høringsnotat vedrørende forslag til endringer i Lov om helligdager og helligdagsfred og benytter meg av anledningen til å besvare anonymt da jeg svarer som privatperson og ikke ønsker å skape forvirring omkring min stilling i det offentlige.

Departementet belyser en rekke samfunnsmessige konsekvenser av en generell åpning for søndagshandel, men unnlater å drøfte om endringen av §5 vil ha konsekvenser som strider med lovens formål (§1) og øvrige bestemmelser, især §3.

I høringsnotatet slås det det kun fast at "generell søndagshandel ikke innebærer noe prinsipielt nytt" og videre at søndagshandel i seg selv ikke forstyrrer helligdagsfreden, men kan ha ev. indirekte følger. De indirekte følgene og hvorvidt disse ev. vil utgjøre utilbørlig larm, drøftes imidlertid ikke.

Undertegnede vil peke på den betrakterlig økte støybelasting som må antas å følge av generell åpning for varehandel på søndager. Departementet peker selv i sitt høringsnotat på økt veitrafikk som en mulig konsekvens. I dag står veitrafikken for nærmere 80% av den samlede støybelastningen i Norge. Det er grunn til å spørre om foreslåtte lovendring ikke vil komme i strid med lovens formål når en såvidt betydelig støykilde må forventes å øke betraktelig.

Hertil kommer støy som følge av drift av logistikk-kjeden, især varetransport, -lossing og -lasting. Virksomhetene som opererer under dagens unntaksbestemmelser, selger ofte varer som ikke krever ombringelse på søndager (suvenirbutikker), er små (kiosker) eller opererer i mange tilfeller utenfor bysentra (hagesentre, taxfree-butikker, bensinstasjoner). En generell åpning vil innebære et helt annet fotavtrykk. Skulle for eksempel dagligvarebransjen og andre virksomheter som omsetter ferskvarer, benytte seg av muligheten for å holde åpent søndager, vil vi få økt varetransport og -levering og en helt annen støybelastning i bysentra og bynære strøk på helligdager.

Økt støy knyttet til næringsvirksomhet, vil gjøre det vanskelig å slå ned på utilbørlig larm utført av privatpersoner, og trolig også flytte grensen for hva som oppfattes som utilbørlig larm. Eksempelvis er det grunn til å anta at det å forby privatpersoners bruk av gressklipper, motorsag og lignende hjelpemidler på søndager på sikt vil oppfattes å være i strid med den almenne rettsoppfatning dersom det ikke legges tilsvarende begrensninger på motoriserte eller mekaniske hjelpemidler som benyttes i varehandelen.

At departementet mener en endring i åpningstidene trolig vil skje gradvis etter en eventuell lovendring, gir desto større grunn til å frykte en uthuling av loven over tid. Den enkelte biltur, varetransport eller lossing, vil i seg selv trolig i liten grad nå opp til terskelen for utilbørlig larm og vil derfor ikke bli sanksjonert. Resultatet vil være at den samlede støybelastningen på sikt nærmer seg nivået for vanlige virkedager. Et samlet støynivå på helligdager på nivå med eller tett opp til nivået for vanlige virkedager, kan vanskelig sies å være i tråd med lovens formål. De mange reaksjoner på lovforslaget tyder på at en slik situasjon heller ikke er i tråd med en almenne rettsoppfatning av innholdet i helligdagsfreden. Det er derfor grunn til å reise spørsmål ved om ikke foreslåtte endring også fordrer en endring av andre deler av loven, herunder §1 og §3.

Av mer samfunnsmessige konsekvenser fremstår miljøvurderingen som ufullstendig, mens departementet helt synes å ha unnlatt å vurdere helsemessige konsekvenser av forslaget. Dette til tross for at Verdens Helseorganisasjon mener det alvorligste miljøproblemet i Norge etter luftforurensing er støy, at nesten 1,5 million mennesker i Norge er utsatt for trafikkstøy som overstiger anbefalingene, dvs. over 55 desibel og at støyplager i følge Folkehelseinstituttet årlig utgjør 4512 tapte friske leveår. At ikke Folkehelseinstituttet er høringsinstans i saken, tyder på at departementet helt har oversett dette perspektivet i sine vurderinger.

Valgfrihet er et gode. Valgfrie helligdager er en illusjon. Vi kan velge våre fridager, men vi kan ikke velge bort støy. Støy er både et miljøproblem og en kilde til helseplager. Med stadig tettere bosetningsmønster er det viktigere enn noen sinne å verne om mulighetene til ro og rekreasjon. Dette er god politikk for individet og for folkehelsen. Jeg stiller meg derfor avvisende til regjeringens forlag til generell varehandel på søndager. Dette er et svært dårlig forslag!

Om statsråden selv skulle lese disse linjer, vil jeg få understreke at jeg personlig også kjenner en dyp skuffelse over at Høyre svikter sin historiske rolle som tilrettelegger for ro og rekreasjon - et felt hvor partiet har lange og stolte tradisjoner.