Høringssvar fra Hammerfest kommune

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak

Hammerfest kommunestyre avgir følging innstilling til høringsnotatet av 27.03.15 som gjelder forslag om endringer i Helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker:

Hammerfest kommunestyre går i mot regjeringens forslag til endringer i Helligdagsloven som vil medføre at butikker kan ha åpent på ordinære søndager hele året.

Kommestyret mener at de strukturendringer som har skjedd etter år 2000 allerede har ført til at åpningstidene er betydelig utvidet. Etter kommunestyrets oppfatning bør derfor andre hensyn vektlegges mer enn hensynet til at markedet selv skal avgjøre et slikt spørsmål.

Som et eksempel på den økte tilgjengeligheten har de fleste matvarebutikkene i kommunen i dag åpningstider mandag – lørdag i tidsintervallet kl. 0700 til kl. 2200/2300 på virkedager. I tillegg er det en butikk som oppfyller unntaksregelen (mindre enn 100 m²) om også å kunne ha søndagsåpent og på øvrige bevegelige helligdager.

Kommunestyret er derimot bekymret over en utvikling med stadig press på de ordninger som er hjemlet i Arbeidsmiljøloven med sannsynlig konsekvens at slike rettigheter svekkes over tid. En innføring av en permanent ordning med søndagsåpne butikker kan være et slikt tiltak.

Videre utløser arbeid på ugunstige tidspunkter (kvelds – natt – og helgearbeid) økte lønnskostnader for bedriftseierne, da kommunestyret legger til grunn at tariffestede ordninger gjøres gjeldende. Som en konsekvens vil det mest sannsynlig medføre økte priser på varene, og ikke lavere priser, som regjeringen baserer sitt utgangspunkt med en liberalisering og økt konkurranse på.

Dette begrunnes med at kommunestyret ikke tror en generell adgang til å tillate søndagsåpne butikker har noe videre potensiale utover det som allerede er oppnådd til å oppnå økt konkurranse gjennom et slikt forslag.

Videre er det slik at det har foregått en betydelig maktkonsentrasjon i matvaremarkedet i Norge gjennom hele 2000 – tallet, og aktørene har fått stadig mer kontroll både på engros -, distribusjons – og detaljistleddet. En slik konsentrasjon der noen få aktører har kontrollen over markedet, er ikke skjerpende i konkurransesammenheng, hvis man i forslaget legger til grunn at det er nærmest fullkommen konkurranse i matvaremarkedet i Norge i dag.

Ved en tilnærming mot et slags duopol vil aktørene samhandle i større grad enn ved en betydelig konkurranse, og erfaringer viser at det ikke nødvendigvis er kundene som kommer best ut i et slikt marked. Derfor fester ikke kommunestyret lit til at forslaget vil føre til økt konkurranse og billigere varer, snarere tvert imot, jf. begrunnelsen tidligere i høringsuttalelsen.

Hammerfest kommunestyre registrerer også at samfunnet er kommet i ei «tidsklemme», der mange, særlig barnefamilier, har utfordringer i hverdagen med å få tid nok til å utføre alle plikter som de har i forhold til arbeid, barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Vi frykter derfor at en generell tillatelse til å ha søndagsåpne butikker, vil forsterke ei slik «tidsklemme».

Når det gjelder forslag om å overlate til den enkelte kommune å treffe avgjørelser om å holde søndagsåpne butikker, er kommunestyrets oppfatning at det kan medføre svært ulike løsninger, noe vi anser som negativt og går derfor imot et slikt forslag.

Etter en samlet vurdering vil derfor Hammerfest kommunestyre anbefale regjeringen om å trekke tilbake dette forslaget.