Høringssvar fra LO i Oslo

Nei til ytterligere liberalisering av søndagsåpne butikker

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Varehandelen er en av landets største næringer med om lag 370 000 ansatte. En utvidelse av handleuka til også å gjelde søndager vil i tillegg få ringvirkninger for andre bransjer som samferdsel og kollektivtrafikk, renhold, vektertjeneste, varetransport og lager. Tar man med de sysselsattes familier utgjør dette et betydelig antall mennesker som er berørt av varehandelen.

Det er mange gode og tungtveiende grunner til å la helligdagsloven forbli uendret, ikke minst av hensyn til de ansatte og deres familier.

LO i Oslo ønsker å bevare søndagen som kollektiv fridag for flest mulig av våre medlemmer. I et folkehelseperspektiv er det viktig at folk får tid til å drive fysisk aktivitet og rekreasjon og å gjøre ting i fellesskap med venner og familie.

LO i Oslo ser ikke at flere søndagsåpne butikker vil føre til øket antall årsverk. Tvert i mot ser vi klare tendenser fra land vi kan sammenligne oss med at konkurransesituasjonen blir tøffere for nisjebutikker og at de bukker under og forsvinner. Dermed skaper man ikke nye arbeidsplasser. Tilbudet og mangfoldet blir dårligere sett fra både arbeidstakernes og forbrukernes side.

Forbrukerne får ikke mer penger som en følge av utvidede åpningstider. Omsetningen vil bare bli strukket ut over flere dager. Forbrukernes handlemønster vil over tid forskyve seg. De varehandelsansatte vil tvinges til å tilpasse sin arbeidstid etter endret handlemønster. LO i Oslo mener flere søndagsåpne butikker vil føre til mer ugunstige arbeidstider, mer ufrivillig deltid, mindre frihet og mindre fleksibilitet for de ansatte.

Søndagsåpne butikker og handlesentre er også negativt for miljø og klima. Søndagsåpent vil blant annet skape behov for mer biltrafikk og dermed utslipp og støy, og føre til økt strømforbruk.

For varehandelsansatte med barn i oppvekstfasen er det allerede problematisk å få hverdagslogistikken til å gå opp. Det er en utfordring å bringe og hente barn med ugunstige arbeidstider. Barna må ha et sted å være om foreldrene må jobbe på søndag. Da må både barnehage og SFO / aktivitetsskole også holde åpnet. Dersom søndagen blir vanlig arbeidsdag blir det dessuten vanskeligere å få til dugnads- og frivillighetsarbeid i idretts- og kulturliv.

Frisører, blomsterdekoratører, apotekere, farmasøyter, bakere og slaktere er blant yrkene som også er å finne i varehandelen og som ikke kan erstattes av hvilken som helst student. Ufaglærte trenger opplæring for å bli dyktige medarbeidere. Jo lavere stillingsbrøk de jobber, jo lengre tid tar opplæringa, om den overhodet lar seg gjennomføre. Konsekvensen med en eventuell endring i helligdagslovgivningen er at det blir større press på en allerede presset yrkesgruppe med krav om ugunstige arbeidstider.

Vi viser også til erfaringene etter to år med søndagsåpent i Danmark. Både forbrukere og butikker taper på det. En undersøkelse gjennomført av De samvirkende kjøpmænd (DSK), bransjeorganisasjonen for 1300 butikkjeder i Danmark, viser blant annet:

  • Samtlige kjeder og butikker måtte av konkurransehensyn holde åpent.
  • Det har blitt mer sentralisering av handelen og bilbruken har økt. Forbrukernes handlemønster ble forandret på en slik måte at de oftere satte seg i bilen på søndager og kjørte til kjøpesentrene. Mange mindre lokalsamfunn mistet sine nærbutikker.
  • Det ble ingen økning i handelsvolumet selv om handleuken ble utvidet med en dag. I stedet handlet kundene mindre andre dager. Behovet for dagligvarer øker ikke som følge av en ekstra handledag.
  • Mens samlet omsetning ikke økte, økte kostnadene betydelig som følge av økte lønnsutgifter og strømkostnader for en ekstra åpningsdag i uken. Ifølge DSK medfører kostnadsøkningen mindre marginer for butikkene eller økte priser for kundene.
  • Nedleggingstakten av småbutikker fordoblet seg fra 50 til 100 per år.

På vegne av våre medlemmer i varehandelen og berørte bransjer ber LO i Oslo innstendig om at regjeringen legger prestisje til side og ikke utvider adgangen til søndagsåpne butikker.