Høringssvar fra LO-utvalget TRONDOS

Høringssvar fra LO-utvalget i TRONDOS

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Oppsummering

Departementet foreslår primært å endre helligdagslovens § 5 slik at salg fra faste utsalgssteder tillates på alle søndager med unntak av 12 hellig- og høytidsdager. Alternativ foreslår departementet å gi kommunene myndighet til å utvide åpningstidene for faste utsalgssteder ut over lovens bestemmelser.

Varehandelen er Norges største sysselsetter dersom man ser bort i fra offentlig sektor. Det betyr at endringer i næringens rammebetingelser slik departementet nå legger opp til ikke bare vil påvirke varehandelen og de som jobber der, det vil også påvirke næringer som er knyttet til den. Videre vil det få konsekvenser for frivilligheten og for miljøet. Dette vil endre samfunnet vårt der søndagen som en felles fri dag for de fleste forsvinner til fordel for et samfunn der de færreste har fri samtidig. Åpningstider er arbeidstider og arbeidstidene påvirker fritiden. Holder butikkene åpent, må noen jobbe. I praksis vil en lovendring slik departementet skisserer bety innføring av en ny arbeidsdag for flere hundre tusen arbeidstakere. Vi er alle hele mennesker, ikke bare forbrukere. Tilbud og etterspørsel blir derfor et for tynt premiss å legge til grunn for en slik endring. Videre kan butikkene i dag holde åpent hele døgnet fra og med midnatt mandag til og med klokken 24.00 natt til søndag. Søndag skal det være stengt, men dagens lovverk har flere unntaksbestemmelser som tillater salg fra faste utsalgssteder på søn- og helgedager. LO-utvalget i TRONDOS mener at det ikke er behov for en ytterligere liberalisering av lovverket.

LO-utvalget i TRONDOS går i mot både departementets primære og alternative forslag. I den grad det er behov for en gjennomgang av eksisterende lovverk mener LO-utvalget i TRONDOS at dette må gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet.

 

Mer enn forbrukere

Departementet trekker fram at «forbrukerne vil selv kunne avgjøre når de ønsker å handle» om det åpnes for søndagsåpne butikker. LO-utvalget i TRONDOS vil bemerke at forbrukerne også i dag avgjør når de ønsker å handle og det kan de gjøre store deler av døgnet. I henhold til dagens lovverk kan butikkene holde åpent hele døgnet fra og med midnatt mandag til og med klokken 24.00 natt til søndag. Søndag skal det være stengt, men dagens lovverk flere unntaksbestemmelser som tillater salg fra faste utsalgssteder på søn- og helgedager. Selv om de færreste butikker har døgnåpent, er det svært mange som har åpent rundt 17 timer på hverdager og 12 timer på lørdager.

LO-utvalget i TRONDOS er bekymret for hvordan søndagsåpne butikker vil påvirke arbeidstakerne både på jobb og fritid. Åpningstidene påvirker arbeidstidene som igjen påvirker fritiden. Siden vi i tillegg til å være forbrukere også er arbeidstakere, venner, familie, aktive i lag- og foreninger vil dette får konsekvenser langt ut over å kunne handle mer på søndager.

 

Søndag som annerledes dag

Under punkt 9.2. viser departementet til at søndag også «er en dag hvor det foregår felles aktiviteter som er basert på frivillighet for eksempel innen idrett, korps eller lignende». Videre sier departementet at «Redusert lovgivning av butikkers åpningstid gir større valgfrihet, men denne friheten behøver ikke å endre den enkeltes prioriteringer og tidsbruk».

I FAFO rapporten Arbeidskraftsbehov ved søndagsåpne butikker kommer det tydelig fram at aktørene i handelen mener at dersom en aktør åpner dørene på søndag, så tvinges de andre følge etter. I følge FAFO vil rundt 200 000 flere måtte belage seg på å jobbe søndager dersom regjeringen fjerner alle restriksjoner. Disse kommer i tillegg til de 46 000 innen handelen som i dag jobber søndager. Dersom butikken holder åpent, må det være folk på jobb. Det er ikke valgfritt og for de som må jobbe søndager så må også den enkeltes prioriteringer og tidsbruk endres. Departementet viser under punkt 9.2.5. til at hovedeffekten av lovendringen vil være at handelen fordeler seg over flere dager. LO-utvalget i TRONDOS er bekymret for at en endring i handlemønster vil føre til at enda flere må jobbe på søndager. Søndagen som en felles fridag for de fleste forsvinner til fordel for et samfunn der de færreste har fri samtidig.

Mange har allerede i dag liten tid til venner og familie fordi man jobber på ulike tider på døgnet. Barnefamilier har utfordringer med å få uken til å gå opp. Enslige forsørgere har allerede i dag begrenset mulighet til å jobbe kveld og helg, og de som lever sammen men en partner i et yrke med arbeidstid utenfor ordinær dagtid, så vil innføring av søndag som ny arbeidsdag gjøre hjemmelogistikken enda vanskeligere. Dersom handelen øker på søndager på bekostning av øvrige ukedager vil dette få konsekvenser for bemanningen og flere må jobbe søndager. LO-utvalget i TRONDOS frykter at flere i praksis blir tvunget til å gå ned i stilling om de ikke kan jobbe på søndager. Det er ikke en utvikling vi ønsker.

 

Konklusjon

Sett i lys av at departementets forslag vil føre til betydelige endringer i rammevilkårene til Norges nest største sysselsetter og at det vil få konsekvenser både for de som jobber i varehandelen og de som er i tilstøtende næringer, for frivilligheten og for miljøet, så går LO-utvalget i TRONDOS i mot både departementets primære og alternative forslag. I den grad det er behov for en gjennomgang av eksisterende lovverk mener LO-utvalget i TRONDOS at dette må gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet.