Høringssvar fra Stig Anders Ohrvik

Høringssvar - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil med dette avgi følgende høringsuttalelse i forbindelse med Høring om forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

Det blir i innledningen i høringen vist til regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen), som bakgrunn for årsaken til at Kulturdepartementet foreslår endringen. Jeg forutsetter derfor at regjeringens politiske plattform i sin alminnelighet er relevant for regjeringens politikk, ikke bare på områder som gjelder privat næringsliv, men også på områder som gelder offentlig finansierte velferdsordninger, som beskrevet i Sundvolden-erklæringens verdigrunnlag. 

Jeg vil spesielt vise til følgende utdrag fra regjeringens politiske plattform kapittel 9, Helse og omsorg:

"Trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle, når behovet oppstår. Det er en utfordring at enkelte som har stort behov for hjelp, ikke får den hjelpen de har krav på".

Et eksempel på at alle ikke får den hjelp de har krav på er hendelsen hvor 10 måneder gamle Sebastian døde under helikoptertransport fordi barneavdelingen i Kristiansund var stengt. 

Videre heter det i andre strekpunkt under overskriften Sykehus at regjeringen vil: 

  • "Stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet."

Til tross for dette er flere sykehus nedlagt og besluttet nedlagt under den blå-blå regjeringen, og helsestatsråden har uttalt at akuttfunksjoner ved sykehus med pasientgrunnlag under 60 000 risikerer å bli nedlagt. 

Jeg mener på bakgrunn av dette at forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker ikke er en riktig prioritering i forhold til de utfordringene regjeringen og samfunnet står overfor.

Det å prioritere søndagsåpne butikker fremfor å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle i tråd med spesialisthelsetjenestelovens krav om et likeverdig tjenestetilbud bærer bud om at samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre setter hensynet til kapital, varer og tjenester høyere enn befolkningens behov for trygghet, helse, og sikkerhet. 

Det er massiv motstand i befolkningen mot endringer i helligdagsloven, men statsministeren mener at det er viktig å gjennomføre Sundvolden-erklæringen, og at folk vil ha glede av dette over lang tid. 

Dersom samarbeidspartiene mener alvor med Sundvolden-erklæringen bør regjeringen først følge opp dette ved å "stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet", og deretter reversere de vedtakene som allerede er gjort om nedleggelse av lokalsykehus og -avdelinger, som klart er i strid med regjeringens politiske plattform. 

Inntil regjeringen evt har gjenopprettet den sterkt dalende troverdigheten i helsefaglige spørsmål er det min anbefaling at andre tiltak som åpenbart er i strid med folkemeningen, såvel i befolkningen som helhet som i flere av samarbeidspartienes velgermasse, stilles i bero inntil regjeringen viser ansvar på områder som har betydning for folkehelsen. 

Jeg anbefaler derfor ikke Kulturdepartementets forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.