Høringssvar fra Just A. Swensen

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener regjeringens forslag ikke møter et behov jeg som forbruker har. Jeg ønsker å bruke søndager og hellidager til andre aktiviteter. På søndager og hellidager er det bare dem som ivaretar viktige sammfunns- og beredskaps oppgaver og helsepersonell som trenger å være på jobb. Jeg mener det er viktig for samfunnet at et flertall har felles fridager. Jeg har selv levd med turnusarbeider i huset i 23 år og mener dette ikke er bra hverken for småbarns familier eller familier med tenåringer/ungdommer i huset. For varehandelen vil bare handelen forskyves, det vil ikke føre til noen nevneverdig økning i volumet.

Jeg mener at gjeldende lovverk fungerer godt. Det er heller ikke noe poeng slik jeg ser det å overlate dette til den enkelte kommune.

Med vennlig hilsen

Just Andreas Swensen