Høringssvar fra Giske kommune

ORSLAG OM ENDRINGAR I HEILAGDAGSLOVA - SØNDAGSOPNE BUTIKKAR - HØYRINGSUTTALE FRÅ GISKE KOMMUNE

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

I kommunetyremøte 18.06.15, k.sak 038/15, vart det gjort slikt vedtak:

Giske kommunestyre går imot framlegg om endring av heilagdagslova om søndagsopne butikkar.

Vedlegg