Høringssvar fra Ivar Løkken

Forbud er feil av både prinsipielle og praktiske grunner

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Et forbud mot søndagsåpne butikker er feil både av prinsipielle og praktiske grunner. Til det første er det et gunnprinsipp i det liberale rettssamfunnet er at staten ikke trenger gode argumenter for å "tillate" noe, men at den trenger svært gode argumenter for å forby noe. Forbudt er ikke noen naturtilstand, et forbud er en aktiv inngripen i folks rett til å gjøre som de vil. Jeg kan ikke se at svært tungtveiende argumenter eksisterer for å forby søndagsåpne dagligvarebutikker, all den tid mange andre sektorer er operative på søndager uten problemer. Det er også anakronistisk å ha en helligdagslov i et sekulært samfunn.

Mer praktisk så ser man det en veldig sterk aktiv kampanje i media for å forsvare og opprettholde forbudet som det er i dag. Dette er ikke rart all den tid dagligvarebransjen er styrt av et fåtall aktører, som i tillegg til å eie dagligvarekjedene også eier kjoskkjedene som selger dagligvarer til ågerpriser på søndager (såvel som alle andre dager). Reitangruppen (Rema) eier 7-Eleven og Narvesen, Norgesgruppen (Rimi) eier Mix og Deli DeLuca mv. Disse ser seg selvsagt tjent med å opprettholde svært dyre kioskfranchiser fremfor å selge dagligvarer gjennom sine lavprisfranchiser på søndager. Det er liten tvil om at kampanjen mot søndagsåpne butikker er en styrt mediekampanje.

Videre bør dagligvaresektoren være en av de sektorene der det er absolutt enklest å ha drift på søndager uten at det fører til vesentlige endringer i arbeidstider eller -forhold for de ansatte. I motsetning til mange andre sektorer som er operative på søndager, kan en stor del av arbeidsstokken i dagligvaresektoren besettes av ufaglært arbeidskraft, og det er masser av studenter som til enhver tid aktivt ser etter deltidsarbeid. Å arbeide på søndager vil være langt bedre for studenter og tilsvarende, enn å arbeide ettermiddag eller kveld på hverdager. Det er også mange som arbeider med å selge dagligvarer på søndager i dag, men da i tidligere nevnte kjoskkjeder som 7-Eleven.