Høringssvar fra Skaun kommune

Skaun kommune sin høringsuttalelse

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til Kulturdepartementets forslag om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) § 5 om salg fra faste utsalgssteder.

Skaun kommunestyre støtter ikke de foreslåtte lovendringene, verken primærforslaget eller sekundærforslaget.

Regulering av åpningstidene må avgjøres av hensynet til søndagen som en annerledes dag, befolkningens behov for en felles hviledag, helligdagsfreden, og til arbeidstakernes behov for en fridag sammen med venner og familie. Dette sikres gjennom en videreføring av dagens lovverk.

Skaun kommunestyre er ikke enig i at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere åpningstidene.

Vi vil også advare mot den alternative løsningen ut i fra et nasjonalt perspektiv: Lokal avgjørelsesmyndighet vil kunne føre til forskjeller mellom kommuner, det kan virke uheldig for næringsdrivende som kan oppleve handelslekkasje til konkurrenter, og forbrukere kan oppleve ulik tilgang på varer,

Skaun kommunestyre vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette.

Vedlegg