Høringssvar fra SAMFO

HØRINGSSVAR FRA SAMFO - FORSLAG TIL ENDRINGER HELLIGDAGSLOVEN

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsnotat av 27. mars 2015 fra Kulturdepartementet.

SAMFO er en arbeidsgiverforening med 210 medlemsbedrifter som sysselsetter nær 24.000 ansatte. Medlemmene kommer fortrinnsvis fra forbrukersamvirket (Coop) og boligsamvirket.

Våre medlemsbedrifter innen forbrukersamvirket (Coop) har en vesentlig interesse i de foreslåtte endringer. SAMFO viser i den forbindelse med høringsuttalelser fra Coop Norge SA og fra øvrige medlemsbedrifter innen Coop.

SAMFO er imot forslag om endringer og har følgende kommentarer til høringsnotatet.

Alternativ 1 – lovregulert åpent på søndager:

  • Departementet anfører innledningsvis under pkt. 7.1 at "[y]tterligere deregulering av åpningstidene vil innebære større grad av likebehandling mellom butikker, og det vil bidra til forenkling av regelverket". Endringen som foreslått vil kun medføre likebehandling for de som har like vilkår. Våre medlemsbedrifter innen Coop er i henhold til tariffavtale forpliktet til å betale sine ansatte søndagstillegg, pt. kr. 96,- pr. time, for arbeid på søndager. Konkurrenter til våre medlemsbedrifter er ikke tariffrettslig forpliktet i samme omfang eller er ikke forpliktet i det hele tatt. Den av departementet anførte likebehandling tar derfor utgangspunkt i et teoretisk perspektiv som ikke avspeiler realitetene for en av de største aktører innen detaljhandelen. Se for øvrig kommentar til pkt. 9.5.3 nedenfor.

 

  • Departementet anfører i høringsnotatet under pkt. 9.5.2. at "Erfaringer fra andre land tyder på at forbrukerne vil velge å handle på søndager dersom de får et tilbud, og at mange butikker vil velge å holde åpent. Hvor stor effekt dette vil få på varehandelens omsetning, er usikkert.[..] Det er imidlertid liten grunn til å anta at detaljomsetningen i Norge vil bli betydelig større som følge av utvidede åpningstider. Hovedeffekten vil være at handelen fordeler seg over flere dager." Dette vil, som departementet selv påpeker, bety økte kostnader for handelsstanden; særlig som følge av økte lønnskostnader. Departementet viser til at dette over tid vil kunne utjevne seg i form av utjevning av topper i omsetningen gjennom uken. Det påpekes av departementet at nettovirkningen på lengre sikt vil være usikker, men at den neppe vil være stor. Dersom rammene for åpningstid utvides til også å gjelde søndager, vil effekten på kort og lengre sikt medføre flere arbeidede timer, til en betydelig høyere timelønn. SAMFO kan ikke se at nettovirkningen i kostnader lønnsutgifter over tid vil reduseres, og kan derfor ikke se nettovirkningen vil være uendret eller tilnærmelsesvis uendret i forhold til i dag. Hertil kommer, som departementet selv påpeker, at kostnader til tilknyttede tjenester som transport, distribusjon, renhold og vakttjenester også vil øke. Forslaget vil i hovedsak medføre økte kostnader for bedrifter, uten at omsetningen vil øke tilsvarende.

 

  • Departementet anfører i pkt. 9.5.3 at forbudet, slik det er i dag, har en del konkurransevridninger mellom de som rammes av gjeldende forbud, og de som ikke rammes av forbudet. Her er blant annet det brede utvalg av varer (i strid med loven) som blant annet noen hagesentre opererer med. At hagesentre velger å bryte loven, uten at det sanksjoneres, er ikke et argument for å fjerne et forbud. Det er særlig tilfellet når brudd på loven ikke er vanskelig å håndheve.

Alternativ 2 – kommunal kompetanse:

  • Departementet anfører i høringsnotatet pkt. 2.1 at åpningstidsloven som ble vedtatt i 1985, også hadde som siktemål å tilpasse reguleringen bedre til forbrukernes behov. Her ble det lovfestet et forbud mot søndagsåpne butikker, men med mulighet for kommunene til å tillate søndagsåpent som en generell ordning og i enkelttilfeller. Det anføres i høringsnotatet at dette fungerte dårlig, og ny åpningstidslov ble vedtatt i 1998 hvor formålet først og fremst var å få ensartede åpningstider over hele landet. Med de strukturelle endringer som skjedd fra 1998 til i dag, tilsier det at en gjeninnføring av rettstilstanden fra åpningstidsloven fra 1985 vil ha større konsekvenser i dag enn det som var tilfellet i perioden fra 1985 og frem til lovendringen i 1998.

 

  • Det er en rekke kommuner som allerede har tilkjennegitt at det ikke vil komme til å tillate søndagsåpne butikker. Det vil i første omgang kunne medføre at det blir vanskelig å foreta markedsføring fra sentralt hold, og det vil være egnet til å skape frustrasjon blant forbrukere i form av misforståelser mv. med hensyn til åpningstider.

 

  • Vilkårlighet i forhold til beliggenhet til kommunegrenser er egnet til å skape konkurransevridning, hvilket også påpekes departementet i pkt. 8.1. Departementet viser til at det i dagens regulering er mulighet til lokale tilpasninger som et mulig argument for å gjeninnføre lokal regulering av åpningstider. Unntaket om lokale turiststeder i dagens regulering kan ikke sidestilles med generell åpning for vilkårlig lokalpolitisk regulering av åpningstider.

 

Med vennlig hilsen

SAMFO

Torgeir Kroken

Direktør