Høringssvar fra Avinor AS

Høring -forslag om endringer i helligdagsloven

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Det vises til det mottatte høringsnotatet «Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker» datert 27.3.2015.

 

Avinor AS og Oslo Lufthavn AS driver serverings- og butikkvirksomhet hovedsakelig basert på leiekontrakter for utleie av forretningsarealer og dels gjennom utøvelse av egendrift ved norske lufthavner.

 

Serverings- og butikkvirksomhet er unntatt fra utgangspunktet om påbudt stenging på helligdager, høytidsdager og høytidsaftener gjennom gjeldende unntaksregler i helligdagsloven. Det følger av helligdagsloven § 5 annet ledd, kulepunkt 11, at påbudet om butikkstengt ikke gjelder for «utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til avgiftsfritt salg».

 

Utover ovenstående kunne Avinor/OSL sin serverings- og butikkvirksomhet også ha vært omfattet av unntak fra gjeldende regler for helligdagsåpning gjennom unntaksreglene i helligdagsloven § 5 annet ledd, kulepunkt 1, 4 og 5.

 

Siden Departementets vurdering som fremkommer i høringsutkastets punkt 7.1, avsnitt 8, konkluderer med at unntaksreglene ikke bør strammes inn, vil foreslåtte endringer ikke ha noen nevneverdig betydning for Avinor/OSL sin servings- og butikkvirksomhet.

 

Avinor/OSL har således ingen kommentarer til mottatt høringsutkast om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

 

 

Med vennlig hilsen

Avinor AS

 

Roar Ødegaard

Direktør Forretningsutvikling AVINOR AS