Høringssvar fra Sandvika og omegn partiavdeling i Bærum Arbeiderparti

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 14.06.2015

Svartype: Med merknad

Sandvika og omegn partiavdeling i Bærum Arbeiderparti har om lag 130 medlemmer. Vårt syn på foreliggende forslag for søndagsåpne butikker er at forslaget bør avvises.

Varehandelen er ett av Norges største næringer og omfatter om lag 65 700 bedrifter med rundt 370 000 ansatte. En utvidelse av åpningstidene på søndager vil ha mange ringvirkninger for andre bransjer som samferdsel og kollektivtrafikk, renhold og vektere, varetransport og logistikk.

Sandvika og omegn partiavdeling i Bærum Arbeiderparti mener at eventuelle endringer i åpningstidsbestemmelsene må følge som en konsekvens av gode analyser og dialog med partene i arbeidslivet for å sikre at nye regler vil være forutsigbare, konkurransenøytrale og ivaretar hensynet til både forbrukerne, virksomhetene og arbeidstakerne. En felles uttalelse av Handelens Samarbeidsutvalg (HSU), som er et formalisert partssamarbeid mellom LO-forbundet Handel og Kontor, Hovedorganisasjonen Virke og varehandelskonsernet Coop understreker viktigheten i dette punktet.

Undersøkelser viser at det store flertallet av virksomheter og forbrukere er tilfreds med dagens regelverk og ser ingen behov for omfattende regelendringer som en generell åpning for søndagsåpne butikker i varehandelen. Kundenes behov anses ivaretatt gjennom dagens regelverk.

Samtidig er dagens lovgivning preget av mangler som gjør at ulike kjeder og enkeltbutikker tøyer grensene for unntak. Eksempler er tøying av unntaket for planter og andre hageartikler. Et uklart regelverk medfører igjen dårlig oppfølging og håndheving fra Arbeidstilsyn eller politi.

Et uklart regelverk som kan tøyes medfører oppsummert: et økt arbeidspress på søndager, vanskeligere å rekruttere fagfolk, en konkurransevridning mellom seriøse og useriøse. Men også en konkurranse kjeder mot kjeder. Hensynet til lønnsomheten i et uklart åpningstidsregime legger igjen press på lønns- og arbeidsvilkår. Sett i lys av at arbeidsmiljøloven ikke har blitt utvidet til å omfatte varehandelsansatte på en rekke områder når åpningstidsloven ble opphevet, betyr summen av dette at arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsforhold.

Veien til å angripe nevnte problemstillinger er ikke en generell åpning for søndagshandel, noe som etter vår oppfatning bare vil forsterke disse. Vi mener derimot at et partsammensatt utvalg bør bli enig om nødvendige justeringer. Men hensyn til dette ser vi det med bekymring at regjeringen viser manglende interesse i trepartssamarbeidet i denne og andre arbeidslivsrelaterte spørsmål.

Erfaringene etter to år med søndagsåpent i Danmark viser at både forbrukerne og butikkene taper på det. En undersøkelse gjennomført av De samvirkende kjøpmænd (DSK), bransjeorganisasjonen for 1300 butikkjeder i Danmark kommer til følgende konklusjon:

 • Samtlige kjedene og butikkene måtte av konkurransehensyn begynne å holde åpent.
 • Sentralisering av handelen og bilbruken har økt. Konsumentenes handlemønster ble forandret på en slik måte at dem oftere satt seg i bilen søndag og kjørte til kjøpesentrene. Mange mindre lokalsamfunn mistet sine nærbutikker.
 • Ingen økning i handelsvolum, selv om handleuken ble utvidet med en dag. I stedet handlet kundene mindre på mandag, tirsdag og lørdag. Behovet for dagligvarer øker ikke som følge av en ekstra handledag.
 • Mens samlet omsetning ikke økte, økte kostnadene betydelig som følge av økte lønnsutgifter og strømkostnader for en ekstra åpningsdag i uken. Ifølge DSK medfører kostnadsøkningen mindre marginer for butikken eller økte priser for kundene.
 • Nedleggingstakten av småbutikker fordoblet seg fra 50 til 100 per år. Kjeden, særlig lavpriskjedene, har vunnet store markedsandeler på bekostning av mindre og ofte kjedeløse småbutikker.

 

Våre innvendinger mot søndagsåpne butikker er følgende:

 • Erfaringen tilsier at liberalisering av åpningstider ikke er reversibel siden det ikke finnes reell politisk vilje til å stramme inn åpningstider igjen.
 • Men hensyn til konkurransen vil butikkene være nødt til å holde åpent om søndagen, selv om det ikke er lønnsomt. Omsetningen økes ikke, men fordeles over flere dager. Kostnadene derimot kommer til å stige og vil enten bli lempet over på kundene eller medføre redusert lønnsomhet for bedriftene.
 • Nasjonale undersøkelser viser at et klart flertall av handelsstanden og forbrukerne har gitt uttrykk for at dem ikke ser behov for en slik liberalisering. Også i Asker og Bærum har store deler av handelsstanden gitt uttrykk for at en slik endring vil medføre mer ulemper enn fordeler.
 • Liberalisering av søndagshandelen vil være konkurransevridende til fordel for store aktører som kjøpesentre og kjedebutikker. Nisje- og nærbutikker, familiebedrifter og mindre virksomheter vil bli utkonkurrert. Dette vil medføre tap og økt sentralisering av arbeidsplasser, redusert mangfold og mindre attraktivitet av lokalsentra i Asker og Bærum. Tilsvarende effekter er dokumentert fra Danmark og andre land med søndagsåpning.
 • kt press på lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte i varehandelen, økt antall deltidsstillinger og flere ufaglærte ansatte vil være konsekvensen. Endringen vil ramme særlig kvinner og lavtlønnede arbeidstakere.
 • Ut ifra et miljøperspektiv må søndagsåpne butikker avvises siden dem medfører økt trafikk og forbruk av strøm.

 

Sandvika og omegn partiavdeling i Bærum Arbeiderparti