Høringssvar fra Privtperson

Støtte til regjeringens forslag

Dato: 15.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg støtter regjeringens forslag som vil bidra til like konkurransevilkår for ulike utsalgssteder.

Motstandere av forslaget har anført at senterreguleringer vil kunne medføre pålegg om utvidet åpningstid for mindre virksomheter som ikke har økonomi til dette. For det tilfellet at dette skulle være et problem, bør det kunne reguleres gjennom en overgangsbestemmelse som medfører at åpningstidene som ligger til grunn for gjeldende leiekontrakter videreføres ut kontraktsperioden, så fremt partene ikke enes om noe annet.