Høringssvar fra Mester Grønn AS

Vi vil ikke ha regjeringens frihetsgave - vi trenger den ikke!

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

Mester Grønn er en stor aktør i varehandelen med et sterkt fokus på en etisk og en bærekraftig handel, med Fairtrade som lokomotiv. Vi sysselsetter 1300 personer, hvorav 89% er kvinner, og en stor andel er småbarnsforeldre.

Som representanter for hver vår interessegruppe i Mester Grønn AS; Erling Ølstad som grunder og eier, Sunniva Aasgaard som butikkleder i over 15 år, og Henrik Jagland som hovedverneombud og representant for alle våre 1300 ansatte, har vi sammen forent oss om et klart standpunkt; ingen av oss vil åpne kjeden på søndager.

 

La oss først oppsummere den kunnskapen vi allerede har:

Varehandelen er «Norges største arbeidsplass», med 370.000 arbeidstakere. FAFO har utarbeidet en rapport som slår fast at 290.000 arbeidstakere blir direkte berørt av regjeringens forslag om søndagsåpen handel, i tillegg kommer andre grupper som ikke berøres direkte, men på lang sikt; kollektivtrafikk, barnehage, beredskap osv. Disse 290.000 arbeidstakerne har foreldreansvaret for rundt 100.000 barn. Rapporten slår fast at ordningen i all hovedsak ikke vil fungere som en frivillig ordning, heller ikke alternativt forslag om at kommunene selv bestemmer. En deregulering betyr i praksis full åpning – det er ingen med kunnskap om bransjen som tror noe annet.

Erfaringer fra Danmark viser at søndagsåpne butikker ikke har gitt en økt sysselsettingseffekt, og ingen økt omsetningseffekt – det blir bare økte kostnader for arbeidsgiverne, og ingen flere arbeidsplasser.

Handelens samarbeidsutvalg har utarbeidet en rapport som tar for seg miljøkonsekvensene med dette forslaget. Konklusjonene er for eksempel at effekten blir økt utslipp tilsvarende en lastebilkonvoi på 1814 lastebiler som kjører én runde rundt jorda, eller tilsvarende 97 passasjerfly som flyr rundt jorda én gang per år.

 

Faktum er at vi her står overfor kanskje historiens første sak hvor alle parter er helt enig om at de er i mot forslaget. Flertallet av bransjen er i mot, flertallet av lederne er i mot, flertallet av de ansatte er i mot, flertallet av folket er i mot, ja til og med LO, NHO og VIRKE er helt enige om at de er i mot.

Det blir derfor merkelig å begrunne forslaget med at den enkelte må ha friheten til å kunne bestemme selv, når alle parter roper om det motsatte; de vil ha friheten til å ikke måtte ha åpent disse dagene. Det er helt på det rene, altså udiskutabelt, at dette i det store bildet ikke vil være en frivillig ordning. Det er også helt på det rene at det er de 290.000 arbeidstakerne som blir direkte berørt, og ikke minst de 100.000 barna disse arbeidstakerne har foreldreansvaret for, som må betale for den friheten det hevdes at andre trenger. Hvorfor skal det være sånn at noens frihet er verdt mer enn friheten til alle disse menneskene? Hvorfor skal det være sånn at det i frihetens navn er greit at Norges største arbeidsplass må ofre sin eneste fridag fordi noen andre skal få noe de egentlig er i mot? Hvorfor skal det være sånn at ideologi trumfer alt annet? Dette er ikke en frihet for alle oss 390.000 som jobber ved Norges største arbeidsplass, detaljhandelen – det er en tvangstrøye vi blir ikledd. En stor kostnad for å se på alle de andre som går rundt med en litt mer påtvungen frihet.

Vi vet at regjeringens forslag vil være en retning som innebærer mer forbruk, mer bilkjøring og mer varetransport, og et dårligere tilbud til våre kunder. I det hele mer miljøskadelig atferd, i retning bort fra tanken om lavutslippssamfunnet. For det er også på det rene at en «lørdag» til i uka vil for oss generere en vareleveringsdag til i byene. Kjedens 110 butikker rundt i Norge må få en ekstra varelevering med omlag 30 vogntog. Videre betyr det at 350 småbarnsforeldre må på jobb for oss denne dagen. Vår virksomhet et tuftet på fagkunnskap om våre produkter. Dette blir for oss et verdispørsmål; faghandelen kan ikke bare fylle på med «skoleungdom», som har vært hevdet fra flere hold. Vi er helt avhengig av ansatte som har stolthet for produktene og brenner for fagservice, som også er i stand til å forvalte en god kompetanseoverføring til forbrukeren, hvor både miljø- og kvalitetskunnskap er viktig – alt kan ikke bare pakkes inn i plast og selges som et selvbetjeningsprodukt! Det er disse fagarbeiderne menneskene som må betale for regjeringens frihetsgave, når den siste åpningstidsreguleringen vi har igjen, fjernes. Ved dagens regelverk er det vanskelig nok å holde på den faglige kompetansen og det faglige nivået. Vi er sikre på at en tirsdag fri langt i fra er like attraktivt som en felles søndag fri. Regjeringens forslag forringer, med sikkerhet, handelens mulighet til å være en god faghandel.

At det i det hele tatt diskuteres å gjennomføre en så stor samfunnsomveltning uten å innhente noe form for kunnskap, og ikke minst høre på alle disse forskjellige interessegruppene, er for oss totalt uforståelig. Dette synes å styres mer av ideologi enn av trygg styring av samfunnet. Vårt klare budskap er; ta av dere ideologibrillene og tenk nøye gjennom om denne beslutningen er tilstrekkelig fundert i en avveining av tanken om frihet vs. kunnskap om resultatet. Saken må være tilstrekkelig konsekvensutredet, både med hensyn til samfunnet og norsk arbeidsliv, men også de store miljøskadelige konsekvensene dette forslaget medfører.

 

Mester Grønn AS

Erling J. Ølstad - Adm.dir/eier

Sunniva Aasgaard – Butikkleder

Henrik Jagland - Hovedverneombud