Høringssvar fra Heidi Skivik

Nei til søndagsåpent

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Kjære statsminister, folkevalgte,regjering,alle sammen!

søndagsåpne butikker er ikke en "sak som folk vil være glade for etter 3 mnder".  At statsministeren i det hele tatt kan finne på å gå mot alle råd og målinger som er gjort så langt i denne saken,er meg et lite mysterium. 

<<Hvis vi bor i et demokrati mamma,så vil demokratiet seire og butikkene vil fortsatt være stengt på søndager.>>

Sitat fra min sønn på 9 år som såvitt har begynt å lære forskjellen på diktatur og demokrati. Lurer på hvordan jeg og mange andre foreldre skal forklare denne saken for våre barn hvis regjeringen velger å gjennomføre lovendringen og gi mulighet for søndagsåpent,til tross for at LO,NHO,flesteparten av kommunene og flere hundre kjøpmenn og butikkansatte har sagt at dette ønsker vi ikke. 

Begrunnelsene for hvorfor vi ikke skal innfør søndagsåpent er mange og de bør taes hensyn til. 

Det viktigste statsministeren og regjeringen kan gjøre for å ikke bli kastet på dør,er å høre på folket som sier nei. Det finnes så uendelig mange andre saker som er MYE viktigere enn søndagsåpent, helse,sikkerhet og miljø for å nevne 3. 

Jeg er ikke inne på alle paragrafer og slikt som mange andre,så jeg velger å kopiere en sak jeg leste tidligere i dag som får frem mitt syn.

NEI til søndagsåpent!

I dag er siste frist for å svare på Kulturdepartementets Høring om forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig folkeparti setter dessverre hensynet til kapital, varer og tjenester høyere enn befolkningens behov for trygghet, helse, og sikkerhet.

Det blir i innledningen i høringen vist til regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen), som bakgrunn for årsaken til at Kulturdepartementet foreslår endringen. Jeg forutsetter derfor at regjeringens politiske plattform i sin alminnelighet er relevant for regjeringens politikk, ikke bare på områder som gjelder privat næringsliv, men også på områder som gelder offentlig finansierte velferdsordninger, som beskrevet i Sundvolden-erklæringens verdigrunnlag.

Jeg vil spesielt vise til følgende utdrag fra regjeringens politiske plattform kapittel 9, Helse og omsorg:

"Trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle, når behovet oppstår. Det er en utfordring at enkelte som har stort behov for hjelp, ikke får den hjelpen de har krav på".

Et eksempel på at alle ikke får den hjelp de har krav på er hendelsen hvor 10 måneder gamle Sebastian døde under helikoptertransport fordi barneavdelingen i Kristiansund var stengt.

Videre heter det i andre strekpunkt under overskriften Sykehus at regjeringen vil:

"Stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet."
Til tross for dette er flere sykehus nedlagt og besluttet nedlagt under den blå-blå regjeringen, og helsestatsråden har uttalt at akuttfunksjoner ved sykehus med pasientgrunnlag under 60 000 risikerer å bli nedlagt.

På bakgrunn av dette er forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker ikke en riktig prioritering i forhold til de utfordringene regjeringen og samfunnet står overfor.

Det å prioritere søndagsåpne butikker fremfor å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle i tråd med spesialisthelsetjenestelovens krav om et likeverdig tjenestetilbud bærer bud om at samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre setter hensynet til kapital, varer og tjenester høyere enn befolkningens behov for trygghet, helse, og sikkerhet.

Det er massiv motstand i befolkningen mot endringer i helligdagsloven, men statsministeren mener at det er viktig å gjennomføre Sundvolden-erklæringen, og at folk vil ha glede av dette over lang tid.

Dersom samarbeidspartiene mener alvor med Sundvolden-erklæringen bør regjeringen først følge opp dette ved å "stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet", og deretter reversere de vedtakene som allerede er gjort om nedleggelse av lokalsykehus og -avdelinger, som klart er i strid med regjeringens politiske plattform.

Inntil regjeringen evt har gjenopprettet den sterkt dalende troverdigheten i helsefaglige spørsmål er det min anbefaling at andre tiltak som åpenbart er i strid med folkemeningen, såvel i befolkningen som helhet som i flere av samarbeidspartienes velgermasse, stilles i bero inntil regjeringen viser ansvar på områder som har betydning for folkehelsen.