Høringssvar fra Lillesand kommune

Høringssvar - Forslag til endringer i lov om helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Lillesand bystyre behandlet høringssaken den 17.06.2015. Følgende høringsuttalelse ble vedtatt:

BS-088/15 Bystyrets vedtak er dermed:

1. Lillesand kommune tilrår ikke at det gjøres endringer i lov av 24.februar 1995 om helligdager og helligdagsfred som gir butikker mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager.

2. Lillesand kommune tilrår at regelverket og praksis på dette området blir ensartet for hele landet, og at det dermed ikke legges beslutningmyndighet til den enkelte kommune.

3. Lillesand kommune ønsker en opprydning i regelverket for søndagsåpent, slik at dagens situasjon med konkurransevridning unngås.