Forsiden

Høringssvar fra KUN

Høringssvar - forslag om etablering av lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

postmottak@bld.dep.no

                                                                                     Deres ref. 18/1920-1                       Nordfold 04.10.2018

 

 

Høringsinnspill: Lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

 
   


 etter likestillings- og diskrimineringsloven

 

Vi viser til høringsnotat oversendt fra Barne- og Likestillingsdepartementet 02.07 d.å. Vi takker for invitasjonen til å komme med innspill på overnevnte høringsnotat. Samtidig vil vi berømme Stortinget for å ta tak i et så viktig samfunnsproblem. Vi sier oss enige i notatets problembeskrivelse som påpeker hvor omfattende omfanget av seksuell trakassering er.

 

Å gi diskrimineringsnemda myndighet til å håndheve saker om seksuell trakassering er en prinsipielt viktig endring og sender et viktig signal. Å tilby et kostnadsfritt alternativ for å behandle slike saker er også viktig for å styrke rettsikkerheten for personer som blir utsatt for trakassering. I en situasjon der svært få saker bringes inn for domstolene, eksisterer det en de facto mangel på rettsikkerhet for de utsatte.

 

Samtidig ønsker KUN velkomment forslaget om å styrke veilednings- og hjelpetilbudet: både for å bistå de som utsettes for seksuell trakassering, så vel som å styrke det forebyggende arbeidet.

 

Vi ønsker likevel å komme med følgende innspill og forslag:

 

  • Diskrimineringsnemdas medlemstall: Notatet foreslår å utvide antall avdelinger og årsverk hos både Diskrimineringsnemda og LDO. Dette ser vi på som veldig positivt. Samtidig er vi uenige forslaget om å fjerne lovreguleringen om antall medlemmer i nemda. En slik endring vil potensielt gjøre de mer sårbare ved fremtidige budsjettforhandlinger og som følge svekke nemdas ressurser. Konsekvensene av dette kan potensielt bli en svekkelse av den rettsikkerheten dette forslaget er ment å styrke.
    • Vi foreslår at lovreguleringen oppdateres til å tilpasses det nye antallet enheter, men at nemdas sammensetning beholdes og at det stadfestes at antallet er et minimum. På det vis kan nemdas kapasitet utvides i tråd med behov og ut fra deres kapasitet.

 

  • Arbeidsgivers ansvar: Notatet understreker at det ikke kan utledes et objektivt ansvar for arbeidsgiver i trakasseringssaker, i tråd med nemdas tidligere vedtak. Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke kan forstås som en svekkelse av likestilling- og diskrimineringslovens bestemmelse om arbeidsgiveres og ledelsens plikt forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering (§ 13, 6. ledd). Det er viktig for å ivareta rettsikkerheten samt å styrke forebyggende at arbeidsgiver vil kunne holdes ansvarlig for brudd på denne plikten, herunder aktivitets- og redegjørelsesplikten.
  • Avgrensning: Det foreslås å avgrense nemdas myndighet til å ilegge oppreisning arbeidslivet, i tråd med anmodningen fra stortinget. At denne begrensningen ligger til grunn for de andre diskrimineringsgrunnlagene er likevel ikke et argument i seg selv. Det bør være et mål å trygge og utvidet tilbudet, og dermed rettsikkerheten, innenfor alle samfunnsområder. Nemdas avgrensning bør på derfor på sikt utvides fremfor å fastholdes.
    • Vi foreslår en gradvis utvidelse av nemdas oppreisningskompetanse med sikt på å dekke alle samfunnsområder.
  • Forebygging: Forebyggingsarbeidet er viktig for å styrke den generelle rettsikkerheten og for å unngå fremtidige lovbrudd. Å drive et aktivt forebyggende arbeid krever et aktivt og oppsøkende arbeid ovenfor institusjoner og virksomheter i hele landet. Notatet nevner med rette flere viktige organisasjoner som bidrar i dette arbeidet. Felles for dem alle er at de holder til i Oslo. Vi ønsker derfor å påpeke den ressursen som ligger blant likestillingssentrene innen forebygging og veiledning. Sentrene har i tillegg en regional tilknytning som gjør at vi når ut til hele landet.
    • Vi anbefaler Barne- og likestillingsdepartementet om å opprette tilskuddsordninger slik at likestillingssentrene kan jobbe effektivt og systematisk videre med veiledning i å forebygge og hindre seksuell trakassering. En slik tilskuddsordning vil kunne avlaste arbeidspress på LDO, samt mer effektivt nå ut i hele landet.

 

   

KUN ser frem til resultatet og anbefalinger som blir lagt frem etter at høringsprosessen er avsluttet og er til disposisjon hvis departementet ønsker kommentarer eller utdypinger til høringssvaret.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Mari Wattum

Daglig leder

Vedlegg