Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund

Dato: 03.07.2020

Oslo, 3. juli 2020

Høring- Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Det vises til høringsnotat av 22. juni d.å., der Norsk Fysioterapeutforbund blir invitert til å komme med innspill til ovenstående utkast til lovendring.

Vi vil bemerke at høringsfristen er svært kort, særlig sommerferien tatt i betraktning. Vi kan ikke se at saken er av en slik hastekarakter, i og med at endringene ikke er beregnet å tre i kraft før 1. januar 2021.

Norsk Fysioterapeutforbund støtter Finansdepartementets forslag til lovendring.

Med hilsen


Gerty Lund forbundsleder

Jorunn Lunde fagsjef