Høringssvar fra Norges Massasjeforbund

Dato: 22.06.2020

Norges Massasjeforbund krever endringer i Registeret for Alternative utøvere!
Norges Massasjeforbund er det største særforbundet for massører og massasjeterapeuter som jobber med helserettet behandling og massasjeterapi i Norge. Vi ble etablert i 1995 og har over 830 medlemmer.
Medlemmene våre arbeider på klinikker, innen idretten, og ute på bedrifter. De jobber tverrfaglig sammen med leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre. For å være medlem må man tilfredsstille
forbundets strenge fagkrav og forplikte seg til å følge forbundets faglige og etiske retningslinjer.
Norges Massasjeforbund mener at momsfritaket bør avgjøres av graden av kompetanse hos utøveren, ikke av hvorvidt han eller hun har navnet sitt i et register!
Medisinsk grunnstudie (30 studiepoeng) og VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn) bør være minimumskrav for å bevare dette fritaket.
Vi støtter forslag til ny regulering av merverdifritaket for alternativ behandling.
Vårt forslag er:

Autorisert Helsepersonell - Lovgrunnlag: Helsepersonelloven -
Merverdifritak

Registrerte alternative uttøvere med offentlige fagkrav - Lovgrunnlag:
Lov om alternativ behandling - Merverdifritak

Alternative behandlere uten offentlige fagkrav - Lovgrunnlag: Lov om alternativ behandling - Merverdiavgift innføres


Er helserettet klassisk massasjeterapi så alternativt? Er det riktig at vårt seriøse yrke blir definert, klassifisert og registrert sammen
med åndelig healing, krystallterapi, trommeterapi og sjamanvirksomhet, for å nevne noen. Alle disse påberoper seg «livets harde skole» som adekvat utdanning for å kunne behandle sine kunder. Med momsfritak.
For 17 år siden ble lov om alternativ behandling vedtatt. Hovedhensikten med loven er å ivareta og øke sikkerheten for pasienter som søker
behandling på egenhånd utenfor helsevesenet.
Medlemmer av utøverorganisasjoner som har søkt og blitt godkjent av Helsedirektoratet kan registrere seg i Registeret for Alternative Utøvere og dermed slippe å betale moms.
Registerordningen innebærer derimot ikke en vurdering av utøvernes kompetanse, og er ikke noen form for autorisasjon av alternative
behandlere. Godkjenningen betyr heller ikke at behandlingen vurderes som effektiv eller trygg og bruke.
Registerordingen og momsfritaket fungerer ikke etter intensjonen og er ikke med på å øke pasientsikkerheten eller forbrukerrettighetene.
Den bidrar heller ikke til seriøsitet og forretningsmessige ordnede forhold blant utøverne som er registrert. Dette skaper en falsk trygghet
hos forbrukerne av alternativ behandling.
Norges Massasjeforbund stiller strenge faglige krav til våre medlemmer, og det blir helt feil at medlemmene våre skal stå sidestilt i registeret
sammen med utøvere som ikke har noen krav til kompetanse å forholde seg til. Momsreglene tvinger våre medlemmene til å registrere seg av rent økonomiske årsaker.

I tråd med regjeringens Ot.prp 27 (2002 – 2003) så sies det at det skal være en lav terskel for å få utøvere til å registrere seg, og dermed
bedre få en oversikt over de som driver innenfor alternativ behandling. Helsedirektoratet mener at dersom man stiller strenge fagkrav til
forbundene som skal godkjennes så vil de miste oversikt over utøverne.
Finansdepartementet avgjorde i 2008 en forskriftsendring med denne begrunnelsen:
"Det har blant annet vært vanskelig å avgrense en bestemt behandlingsform i seg selv og å avgrense den i forhold til andre tilstøtende eller lignende behandlingsformer. Da det dessuten ikke
finnes noen autorisasjonsordning eller annen form for godkjennelsesordning for disse gruppene av tjenesteutøvere, har det vært vanskelig å finne et egnet avgrensingskriterium."
I den nye forskriften, som trådte ikraft 1. januar 2009 knyttes momsfritak til Registeret for utøvere av Alternativ Behandling i Brønnøysundregistrene. Forskriftsendringen tillater utøvere av alle
typer alternativ behandling momsfritak, så fremt de har registrert seg.
Undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå og NAFKAM viser at så mange som 1 million av Norges innbyggerne jevnlig benytter seg av
alternativ behandling.
Ifølge Kantars Helsepolitisk barometer for 2019 så ønsker 81% av befolkningen at myndighetene bør sette et minimumskrav til medisinsk
kunnskap hos alternative behandlere som vil føres opp i Registeret for utøvere av alternativ behandling.
Norges Massasjeforbund mener tiden er moden for en evaluering av Loven om alternativ behandling med forskrifter, og at momsfritaket kun skal gjelde autorisert helsepersonell og utøvere av alternativ og komplementær behandling som har medisinsk grunnstudie (minimum 30 studiepoeng innenfor anatomi, fysiologi og sykdomslære) og VEKS-fag
(vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn) i tillegg til helserettet utdanning.