Høringssvar fra Norges Handikapforbund

Dato: 03.08.2020

Høring - Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Norges Handikapforbund (NHF) takker for muligheten til å kunne gi innspill i denne høringen.

Norges Handikapforbund er en uavhengig samfunnsrettet organisasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi arbeider for likestilling, full deltakelse, mangfold og rettigheter. NHF er opptatt av at alle skal ha et likeverdig og tilfredsstillende økonomiske levekår for å kunne ta del i samfunnslivet på en likeverdig måte.

Vi er som organisasjon kjent med at mange av våre medlemmer har behov for å benytte alternative behandlingsformer. Dette kan være med bakgrunn i lange ventelister innen tradisjonell behandling eller det kan være et behov for alternativ og supplerende behandling for å forebygge smerte, forebyggende behandling for muskel og skjelettlidelser og rehabiliterings formål.

Hvis denne type behandlinger nå underlegges mva krav vil kostnadene som legges over på enkeltindividene igjen øke.

Tilbakemeldinger fra våre medlemmer tilsier at denne type behandlinger benyttes for å kunne opprettholde funksjon, bidra til å kunne stå i jobb og forebygge ytterligere forverring av helsesituasjonen.

De økonomiske levekårene for funksjonshemmede er svekket over tid og en ytterligere forverring vil igjen treffe denne gruppen hardere en befolkningen som helhet.

Vi minner om at særfradraget for økte kostnader pga sykdom er fjernet, den økonomiske grensen for bostøtten er ikke tilpasset ny uførestønad, diagnoselisten for fri fysioterapi er fjernet, stadige kutt i aksepterte årsaker til grunnstønad, bortfall av bidragsordning for medisin på hvit resept, reduksjon i medisinske engangsartikler som det gis blåreseptrefusjon for, egenandeler for kommunale tjenester økes.

Samlet sett gir disse endringene ytterligere forverrede økonomiske levekår til en diskriminert gruppe i samfunnet. Samlet sett vil også dette motvirke utjevning av økonomiske levekår i befolkningen og det vil motvirke mulighetene enkeltindivider har for å kunne komme inn i eller stå i jobb. Vi minner også om regjeringens målsetning for å øke andelen funksjonshemmede i jobb og vil påpeke at tilgang på tjenester som kan forebygge, vedlikeholde og forbedre helsemessige forhold ikke må bli forbehold de i samfunnet som har en raus nok økonomi til å betale for dette selv.

Høringsnotatet omtaler (side 25) behovet for at flest mulig tjenester skal være mva-belagt for å få størst mulig inntekter til staten. Vi vil fremheve at den største positive effekten staten vil kunne ha er en økning i andelen av befolkningen som står i jobb.

Norges Handikapforbund

Forbundsleder

Tove Linnea Brandvik

Nestleder

Magnhild Sørbotten