Høringssvar fra SMB Norge

Dato: 04.08.2020

Høringsinnspill fra SMB Norge

Vedr. forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

SMB Norge viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 22.06.2020.

SMB Norge er særdeles kritisk til Finansdepartementes korte høringsfrist og at høringen skjer i fellesferien.

SMB Norge støtter ikke Finansdepartements forslag.

Vårt standpunkt er basert på følgende:

SMB Norge reagerer sterkt på at Finansdepartmentet har valgt å legge en slik stor og kompleks sak ut på høring rett ved fellesferiestart og høringsfristen var satt til i dag, mandag 3. august 2020.

Norsk næringsliv innen komplementær og alternativ medisin består i all hovedsak av små bedrifter. Det er viktig at myndighetene sørger for at denne viktige sektoren har levedyktige og forutsigbare rammebetingelser.

Saken som sådan fortjener mer grundig behandling. Både fra regjeringens sin side og fra sektoren som rammes. Helsesektoren som vil bli rammet av Finansdepartementets forslag må gis en reell mulighet til å skrive et omfattende og godt høringssvar. SMB Norge vil minne om at dette er en sektor som i utgangspunktet ikke har bransje – og fagorganisasjoner med store politiske avdelinger og store ressurser til å håndere slik høring på såpass så kort frist.

SMB Norge ser behovet for å en opprydding i bransjen men er uenig i fremgangsmåte og et foreløpig tynt faglig grunnlag. SMB Norge anbefaler at det i stedet nedsettes et utvalg som bl.a. får mandat for å gjennomgå dagens registerordning og foreslå forbedringer eller en alternativ ordning.

SMB Norge er på generelt grunnlag imot de fleste skatte - og avgiftsøkninger som medfører dårlige rammebetingelser for landets små og mellomstore bedrifter. Å innføre merverdiavgiftsplikt for denne bransjen vil få utilsiktede og negative konsekvenser for både bransjen og pasientene.

En skattelegging av bransjen vil føre til prisøkning og færre vil benytte seg av alternativ behandling. Vi frykter det vil føre til økning av sykefraværet.

De fleste som driver i denne sektoren som Finansdepartementet ønsker skattelegge hardere er de aller minste bedriftene. I all hovedsak er dette selskaper med kun ett årsverk. Mange jobber deltid og dette er yrker som domineres av kvinner.

SMB Norge vil også minne om at denne delen av næringslivet ble hardt rammet av Covid19-viruset i år. Først med yrkes – og næringsforbud av norske myndigheter. Deretter ble det konstatert at næringen er blant de i norsk næringsliv som har kommet dårligst ut av kompensasjonsordningen. Heldigvis ble vi i SMB Norge til slutt hørt av Stortinget om behov for 0 kr i egenandel. Samtidig er det fortsatt veldig mange som faller utenfor kompensasjonsordningen. Man får ingenting eller lite. Det er uheldig og politisk umusikalsk at denne helsesektoren blir «straffet» ytterligere med forslag om merverdiavgiftplikt, i tillegg med kort høringsfrist – i fellesferien.

Finansdepartementets høringsforslag strider mot hva Verdens Helseorganisasjon (WHO) sier om potensialet i alternativ behandling. Viser til WHO sin globale strategi (2014-2023).

SMB Norge vil også rette oppmerksomheten til EU-lovgivningen og prinsippet om skattemessig nøytralitet. Det foreligger en høyesterettsdom (29.mars 2016) fra Nederland som sier at merverdiavgift på alternativ og komplementær behandling er i strid med EU-retten. Parlamentet måtte den gang vedta lovendring som bl.a. gjorde at merverdiavgift ble fjernet fra akupunkturbehandling.

SMB Norge vil avslutningsvis bemerke at Regelrådet, som regjeringen er stolt av og ofte trekker frem som en viktig aktør til å kommentere regjeringens høringer, er en av de høringsinstanser som ikke har hatt mulighet til å svare på denne høringen. Dette på grunn av regjeringens korte høringsfrist og at man la høringen til fellesferien.

Regelrådet ble etablert av Solberg-regjeringen for å: «uttale seg om forslag til nye lover og regler som påvirker bedriftenes arbeidsbetingelser». Regelrådet skal «gjennomgå forslagene grundig, får innspill fra berørte og sjekker om reglene for god utredning er fulgt». Når selv Regelrådet ikke har ressurser og tid til å svare på denne høringen tror vi de aller fleste kan være enige om at reglene for god utredning ikke er fulgt.

SMB Norge mener forslagene må legges til side og ikke bringes videre til politisk behandling. Regjeringen bør i stedet nedsette et utvalg som gjennomgår dagens registerordning og kommer med forslag til forbedring.

Om SMB Norge:

SMB Norge er interesseorganisasjonen for landets små – og mellomstore bedrifter, og har per i dag ca. 6000 bedrifter fra de fleste sektorer som medlemmer. Medlemsbedriftene er lokalisert fra Agder i sør til Finnmark i Nord.

Med vennlig hilsen

Jørund Rytman

Leder for politikk og samfunnskontakt
SMB Norge