Høringssvar fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN)

Dato: 03.08.2020

Høringssvar fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) på høringsnotat fra Finansdepartementet saksnr. 19/2280 «

Innledning

Psykodramaforeningen i Norge (PIN), mener Finansdepartementets forslag om å fjerne mva-fritaket for alternativ behandling vil resultere i nedbygging av verdifull og viktig psykisk helsehjelp. Vi opplever at behovet for våre tjenester er økende.

Forslaget vil ha negative økonomiske konsekvenser for enkeltmennesker, grupper og samfunnet.

Vi mener videre at forslaget mangler faglig dokumentert begrunnelse og rammer seriøse aktører uten saklig grunn. For å skille mellom seriøse og eventuelle useriøse utøvere innen området alternativ behandling, mener vi andre løsninger må utredes.

Vi støtter departementets ønske om profesjonalisering, faglighet, ivaretakelse av forbrukerhensyn og pasientsikkerhet. Vi bistår gjerne i dette arbeidet.

Psykodramaforeningen i Norge (PIN)er av helsedirektoratet godkjent som utøverorganisasjon. Dette innebærer av vi som organisasjon, godkjenner medlemmer for registrering i alternativregisteret. Våre medlemmer tilbyr psykoterapi primært som selvstendig næringsdrivende med individualterapi, parveiledning og gruppepsykoterapi som sitt arbeidsfelt. De samarbeider også ofte med offentlige helsevesenet og andre private aktører (vedlegg nr 3). Samtlige av våre medlemmer er organisert i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), som oppfyller høye internasjonalt standardiserte krav, gjennom langvarige og grundige utdanninger, og gjennom PIN og NFP sine retningslinjer for forsvarlig faglig og etisk utøvelse av psykoterapeutisk profesjon (1).

Forslaget rammer mennesker som ikke har annet tilbud

Forslaget vil ramme brukere av våre tjenester og vår profesjon sterkt. Våre medlemmer hjelper mennesker som ofte ikke har andre tilbud, eller som primært ønsker psykodrama-terapi fordi de opplever at akkurat denne terapiformen gir best resultat for de. Vår metode og filosofi tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser. Den er handlingsbasert, kreativ, respektfull og ivaretagende. Som en av få retninger innen psykoterapien, har vi en spesiell kompetanse innen gruppeterapi. Behovet for og effekten av gruppeterapi er blant annet beskrevet i boken til lege og spesialist i psykiatri Synnøve Ness Bjerke (Gruppeterapi, Gyldendal 2018). Vår metode er nevnt i boken.

Vi støtter krav til vitenskapelighet og dokumenterbarhet

I høringsnotatet står det: «alternativ behandling er et begrep som i hovedsak ikke defineres ut fra hva det faktisk er, men hva det er motstykke til». Dette betyr at alt som ikke er en del av det offentlige helsetilbudet defineres som alternativ behandling, uavhengig av om det finnes forskning og systematisert, kunnskapsbasert erfaring.

Vi ser ikke at vårt fag og det vi tilbyr er et motstykke til det offentlige helsetilbudet. Vi er et supplement til det eksisterende offentlige helsetilbudet. Vi mener det er urimelig at et så ulikt og variert tilbud av behandlingsformer som i dag sorterer under alternativ behandling, vurderes under ett.

I høringsnotatet står det videre at forslaget om å fjerne mva-fritak legger til grunn at «Alternativ behandling ikke anses å oppfylle kravene til vitenskapelighet, dokumenterbarhet og/eller systematisert kunnskapsbasert erfaring».

Det er god dokumentasjon på kunnskapsgrunnlaget for psykodrama. Vi viser til internasjonale metastudier og enkeltstudier, samt norske forskningsstudier som viser god effekt (vedlegg 1 og 2). Videre har det vært gjennomført brukerundersøkelser som viser høy brukertilfredshet på psykodramaprosjekter innen det private og det offentlige helsevesenet.

Det pågår stadig en offentlig debatt om hva som er god, klinisk dokumentasjon. Det er mange eksempler på at det i akademiske tekster blir argumentert for at den kliniske, evidensbaserte, medisinske vinklingen, som får stor plass i det offentlige ordskiftet i dag, blir for snever i møte med humanistiske disipliner og fagområder innen omsorg og psykoterapi (2). Vi mener psykodrama møter departementets krav om systematisert, kunnskapsbasert erfaring og vi mener derfor at konklusjonene i departementets høringsnotat ikke stemmer for vår disiplin eller for de andre kreative psykoterapiene i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).

Psykodrama - et fag som følger med i tiden og evner å gjøre seg selv relevant

Psykodrama ble utviklet av psykiater Jacob Levi Moreno (1889-1974) og hans kone Zerka Toedman Moreno (1917-2016) i perioden 1930-2010 i USA. Gjennom et internasjonalt samarbeid med store læringsmiljøer i bl.a. USA, Brasil, Australia, Tyskland, Russland, England og Italia, har psykodrama spredt seg videre og praktiseres i dag over hele verden. I mange land foregår det et utstrakt samarbeid mellom private psykodramaskoler og offentlige institusjoner, universiteter og høyskoler, også i Norge (3).

I likhet med de andre kreative psykoterapiene organisert i NFP, har psykodrama vist en stor evne og vilje til å ta opp i seg ny forskning på det humanistiske, psykologiske og ikke minst det nevrobiologiske forskningsfeltet. Slik har psykodrama klart å beholde sin unike egenart og kvalitet, men også evnet å gjøre seg relevant til brukergruppers behov for oppdatert, forskningsbasert behandling. Vi ser at forskning og klinisk praksis i de akademiske miljøene langt på vei nå kan bekrefte fundamentene som de kreative psykoterapiene bygger på. Et eksempel er oppdagelsen av speilnevronene i hjernen, som styrker det vitenskapelige fundamentet for bruk av grunnteknikkene speiling og dublering i psykodrama.

Impulser fra psykodrama og de andre kreative psykoterapiene har også funnet veien inn og fornyet tradisjonell psykoterapi. Et eksempel er Virigina Satir (1916-1988) som var en foregangskvinne på området systemisk familieterapi. Hun studerte også psykodrama, hvor vi finner igjen en sterk systemisk tilnærming til psykoterapi. Flere av hennes studenter har utviklet hennes teorier videre med basis i psykodrama og Morenos rolleteori (4).

Innflytelsen fra de kreative terapiene i dag vises kanskje best gjennom et sterkere helhetsperspektiv i terapien, med en dreining bort fra at alt kan løses gjennom å snakke om det eller tenke seg frisk, mot en sterkere bevissthet om at kropp, følelse, spontan og kreativ handling, samt relasjon må inn i behandlingen. Dette er de kreative psykoterapienes fundament.

Høye krav til utdanning og utøvelse av faget

De kreative psykoterapimiljøene er mindre, private utdanningsinstitusjoner. Vi mener det er viktig å støtte og ta vare på disse for å sikre mangfold, nye impulser og valgfrihet for brukerne.

Alle de kreative psykoterapiene organisert i NFP er såkalte”learning-by-doing” -fag. Etikken og fagligheten til en psykodramaterapeut sikres gjennom et studieforløp på minimum fire år (deltid), hvor man lærer metoden gjennom teori, treningsgrupper og oppgaveskriving. Eksamen følger internasjonale kriterier (5). I tillegg læres metoden gjennom en systematisk praktisk trening under direkte supervisjon av kvalifiserte lærere og veiledere. Det kreves minimum 200 timers egenterapi før man sertifiseres. En psykodramaterapeut skal i tillegg til moreniansk metode og filosofi, kunne plassere utøvelsen av faget i landskapet av oppdatert akademisk kunnskap og forskning innen fagene psykologi, psykoterapi og fagetikk.

Norden har valgt en psykodramautdanning som er åpen for flere faggrupper med utgangspunkt i en tre-årig bachelor og har en av de mest omfattende utdanningene og strengeste sertifiseringskriteriene i verden (6).

Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk Forbund for psykoterapi (NFP) pålegger alle sine medlemmer å rapportere inn et visst antall timer med faglig oppdatering årlig, tilbyr kurs i GDPR-regelverk og har obligatorisk ansvarsforsikring for sine medlemmer. Det ikke har kommet inn noen klage på noen av våre medlemmer siden vi kom med i Brønnøysundregisteret i 2011.

Selvstendig næringsdrivende er de som trenger momsfritaket mest

De psykodramaterapeuter som fullt og helt arbeider innenfor det offentlige helsevesenet har allerede offentlig autorisasjon i kraft av sin grunnutdanning, som for eksempel lege, sykepleier, vernepleier eller psykolog. Disse trenger verken Brønnøysundregisteret for Alternativ Behandlere eller momsfritaket.

Frittstående psykodramaterapeuter i privat praksis og deres klienter er de som rammes hvis mva-fritaket fjernes. Disse terapeutene har det samme kravet til grunnutdanning på minimum bachelornivå før de starter psykodramaterapeut-utdanning. Dette er psykoterapeuter med allsidig og variert utdanning og bakgrunn. De har ofte de lengste utdanningene i psykodrama (7), arbeider med psykodrama på heltid og er drivkrefter i arbeidet med å opprettholde og utvikle det uavhengige, generelle psykodrama-fagmiljøet.

Mange har sitt virke i pressområdene nær de store byene våre, hvor de supplerer det offentlige helsevesenet og styrker det totale helsetilbudet til befolkningen når det gjelder lettere psykiske helseutfordringer. Klientene til disse psykodramaterapeutene betaler selv for tjenestene fullt ut.

Et momspåslag vil ramme brukeren hardt og vi antar at mange ikke lenger vil ha råd til terapi. Det er en ekstrakostnad som kan bli en uakseptabel byrde for klienten og samtidig svekke et fag som har vært et sterkt og stabilt tilskudd til psykisk helsevern i Norge i snart 40 år.

Psykodramaterapeuter er viktige bidragsytere i samfunnet og vil gjerne bidra mer

Bruk av psykodramaterapeuter, innenfor offentlige og private institusjoner, samt i privatmarkedet, sikrer mangfold av terapeuter og tilbud.

Vi har gjennom en årrekke i Norge hatt en stor bredde i vårt virke innen alt fra psykodramaterapeuter i egen, variert klinisk praksis inkludert par- og familieterapi, via ungdomsprosjekter finansiert med statlige midler, til tverrfaglig samarbeid innen gruppebehandling i offentlig regi. Aktører innen veiledning og opplæring av helsearbeidere og i brukerorganisasjoner anvender også psykodramatisk metode og teori i opplæring. (se vedlegg 3).

Offentlige instanser som fastlege, Nav, arbeidsgivere og autoriserte behandlere samarbeider mange steder allerede godt med psykodramaterapeuter.

Vi ønsker at psykodramaterapeutens faglighet skal anerkjennes og at dette gode samarbeidet skal bevares og styrkes.

Saken krever grundigere og bredere vurderinger

Vi leser ut av høringsnotatet fra finansdepartementet at mye av argumentasjonen for å fjerne mva-fritaket bygger på rent økonomiske og finanstekniske argumenter.

PIN ønsker en innstramming av regelverket velkommen, fordi vi mener at våre medlemmer ikke er tjent med å stå i samme register som aktører uten systematisk og grundig utdanning og med uklar samfunnsnytte. De negative samfunnsmessige, økonomiske konsekvensene av forslaget kan være betydelige. Kreative psykoterapeuters tilbud bør vurderes ut fra en bredere gjennomgang av alle de samfunnsøkonomiske og helsepolitiske konsekvensene det vil ha, å fjerne momsfritaket for denne gruppen utøvere. Vi oppfordrer derfor finansdepartementet til å sørge for en bredere og bedre dokumentert effekt av forslaget.

Konklusjon og forslag

Det er mange ting som tyder på at behovet for god, og ikke minst variert fagkompetanse på området psykisk helse vil øke i årene som kommer. Vi mener derfor det er i samfunnets interesse å undersøke mulighetene for å ta i bruk psykodramatikerne og de andre kreative psykoterapeutene i mye større grad enn det gjøres i dag. Om ikke annet, å legge til rette for at dette tilbudet kan fortsette å ha best mulige kår som et supplement til det offentlige tilbudet. Momsfritak er et svært viktig og riktig virkemiddel for å sikre dette.

Vi ber om at:

1. Registerordningen i Brønnøysund som gir mulighet for momsfritak videreføres.

2. Vi får en innskjerping av krav til utøvere og utøverorganisasjoner for godkjenning til registeret for utøvere av alternativ behandling.

3. Det opprettes et samarbeidsforum mellom myndighetene og utøverorganisasjonene i Brønnøysundregisteret hvor man diskuterer og kvalitetssikrer kriteriene for registrering. Vi foreslår at Norsk forbund for psykoterapi (NFP) involveres i dette arbeidet. Psykodramaforeningen i Norge (PIN) stiller seg positivt til å bidra inn i et slikt samarbeidsforum.

Vedlegg:

Vedlegg 1 Utvalgt forskning på psykodrama 2020

Vedlegg 2 Norsk forskning og studier på psykodrama

Vedlegg 3 Oversikt over prosjekter, offentlig og privat med Psykodrama

Fotnoter:

(1) Se PIN´s og NFP´s hjemmesider og krav fra Sosial- og Helsedirektoratet for å bli godkjent som Offentlig godkjent utøverorganisasjon.

(2) Herdis Alvsvåg ; «Tvetydig om kunnskapsbasert praksis» (2009)

Kari Martinsen og Katie Eriksson «Å se og å innse (2009)

Catrine Torbjørnsen Halås; Kunnskapsreflektert praksis Vol. 1, No. 2 (2018)

(3) Universitetet i Sør-Øst Norge, avd. Drammen har hatt psykodrama som del av en Kunst- og uttrykksterapiutdanning, og planlegger gruppelederutdanning basert på Morenianske prinsipper.

(4) For eksempel Sharon Wegscheider-Cruse, USA.

(5) Nordic Board of Examiners (NBE)

(6) Nordic Board of Examiners (NBE)

(7) Den høyeste internasjonale anerkjente tittelen innen psykodrama er Director of Psychodrama TEP (Trainer, Educator and Practitioner). Dette innebærer som regel minimum ti års utdanning, praksis og undervisning på psykodramafeltet (tilsvarende fem år på heltid, etter gjennomført offentlig godkjent bachelorgrad).

Vedlegg