Høringssvar fra Bowen Norge

Dato: 03.08.2020

HØRINGSSVAR – om forslag til merverdiavgiftsplikt på komplementær behandling.

RETTINGHETER - Frihet til å velge

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Dersom det pålegges mva på helsebehandling vil det medføre at det ikke er likeverdig tilgjengelighet på alle helsetjenester.

I Norge har vi som individer lovfestet frihet til å velge behandling. Så lenge individet er samtykkekompetent kan vi nekte medisinsk behandling og velge annen behandlingsform, eller kombinere skolemedisin og komplementær behandling.

Helsetjenester er unntatt merverdiavgift, noe som innebærer at helseforetakene i hovedsak er utenfor merverdiavgiftssystemet.

I mange land er det tillatt for befolkningen å benytte seg av komplementær medisin. Myndighetene innser at dette er gunstig. Framfor alt er det pasienten selv som har anledning til å velge den terapiformen som passer en best. Frihet til å velge den tjenesten som passer deg best bør være et viktig prinsipp for hele helsenorge.

HELSENORGE

Pasientene går ofte gjennom mange typer utredninger for å utelukke kjente diagnoser – slik sett blir de tatt på alvor. Men de får i mange tilfelle ingen eller utilfredsstillende behandling. For uten diagnose, står legevitenskapen maktesløs og pasienter blir tilslutt gitt opp av leger.

Konvensjonell behandling blir støttet i stor stil, pasienter blir gående i mangfoldige år som i et avhengighetsforhold uten klare påviselige resultater, med eller uten medikamenter, og ingen stiller krav til resultater. Det offentlige betaler.

Mange av våre klienter opplever at det offentlige helsesystemet kommer til kort, og i flere tilfeller har helsa blitt ytterligere redusert i møte med offentlige behandlingstilbud. De tar derfor selv ansvar for å bedre sin helse og livskvalitet, øke sin arbeidsevne og forebygge helseplager ved å betale full pris for behandlingsformer uten tilskudd fra staten. Det er derfor urimelig og urettferdig at disse mennesker skal betale moms på behandlinger de betale selv. Det kan bevises at komplementær behandlinger avlaster helsesystemet og sparer samfunnet for store utgifter.


FORDELER
kontra medikamenter, bivirkninger og feilbehandling

Vi som er komplementær behandlere tar oss tid til å lytte til menneskets livssituasjon, som ofte kan være årsak til deres plager. Vi forsøker å veilede pasientene til gjøre positive forandringer i deres hverdag. Vi stiller ingen diagnoser, men gir dem håp og mulighet til å få rette opp i ubalansene FØR det faktisk utvikler seg til kroniske plager med langtidssykemeldinger og uføretrygd.
Leger har bare medikamenter og operasjoner å tilby.

Man opplever ingen feilbehandlinger i komplementær behandling da det er kroppen selv som prioriter behandlingen og vi foreskriver ingen medisiner. Dermed er våre behandlinger helt uten bivirkninger.

Mens helsevesenet har jevnlig både feilmedisinering og foreskriver medikamenter som kan gi bivirkninger.

FORSKNING

I henhold til NAFKAMs rapport fra 2018: Brukere ble spurt om den alternative behandlingen hadde ført til forbedring av deres helsesituasjon svarte 63% av denne gruppen svarte ja; 32% svarte nei og 5% svarte vet ikke.
Vi har flere studier gjort på Bowen Teknikken i UK på at kroppen har god effekt av behandlinger med Bowen Teknikken, men som komplementær behandler har vi ikke lov til å vise til disse. Derfor finner Departementet ingen Dokumentasjonsstatus for Bowen Teknikken.
Vedlagt finne dere studie på vår Hamstringsprosdyre.Samt vår prosedyre for Lymfedrenasje.

Vi har ved flere anledninger anmodet NAFKAM om å forske på Bowen Teknikken og behandlingens evne til å aktivere kroppens selvreparerende mekanismer, men de har foreløpig ikke funnet forskningsmetoder som kan måle dette.


EUROPA – WHO

I Europa brukes i dag over 100 millioner mennesker alternativ behandling. Verden over er det mange som velger komplementær behandling særlig ved kronisk sykdom samt muskel- og skjelettsykdommer.

Pr. 2020 har Europa 160.000 utøvere av alternativ behandling, og dertil leger med tilleggsutdannelse.

Ser vi på kontinentet og spesielt Sveits, beveger de seg i en annen retning. Der har de funnet komplementær behandling (CM) både effektiv og økonomisk fornuftig. Etter en prøveperiode og folkeavstemning, er komplementær behandling blitt inkludert i det offentlige helsevesen og godkjent av myndighetene. Verdens helseorganisasjon (WHO) har valgt å bruke betegnelsene tradisjonell og komplementær medisin for de terapiformene som ikke omfattes av den moderne skolemedisinen. For WHO er det naturlig at disse ulike formene eksisterer side ved side, noe som kommer til uttrykk i strategiplanen WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023. I rapporten står det blant annet (side 7):

«Mange land anerkjenner nå behovet for å utvikle en sammenhengende og integrert tilnærming til helsevesenet som gjør det mulig for myndigheter, helsepersonell og ikke minst brukerne av helsetjenestene å få tilgang til tradisjonell og komplementær medisin på en trygg, respektfull, kostnadseffektiv og effektiv måte.»

WHO mener at komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle.
Dessuten oppdaterte WHO sin klassifisering av sykdomsdiagnoser i 2020 og i den inngår Tradisjonell kinesisk medisin – TKM, med bl.a. akupunktur og massasje.

En nederlandsk undersøkelse om kostnadseffektivitet og lavere dødelighet inngår i denne rapporten. WHO påstår at det er så mange fordeler ved komplementær behandling at det må bli enda bedre tilgjengelig for alle mennesker i hele verden

Pasienter som får komplementær og alternativ behandling koster samfunnet mindre og de lever lenger, ifølge en nederlandsk undersøkelse. I en omfattende nederlandsk undersøkelse signert økonom Dr. Peter Kooreman og lege Dr. Erik W Baars fra 2012 om kostnadseffektiviteten av alternativ behandling sammenlignet med konvensjonell medisin, viser at kostnadene for pasienter som fikk komplementær behandling var 7% lavere enn de som fikk alminnelig legebehandling. Besparelsene skyldes bl.a. færre sykehusopphold og reseptbelagte legemidler.
Den nederlandske undersøkelsen viste seg også at pasienter som fikk komplementær/alternativ behandlinger lever lenger. Det var betydelig lavere dødelighet sammenlignet med de som fikk konvensjonell legebehandling. En annen grunn til oppdagelsen av lavere dødelighet kan ha årsak i mindre medisinbruk, bivirkninger og mer fornøyde pasienter. Alternativ behandling er kjent for å fungere både forebyggende og kurativt med færre legemidler og operasjoner.

KONSEKVENS

Mennesker med kroniske plager som ikke får nok hjelp i det offentlige helsesystemet. Mange kjemper for å være i jobb. Flere er uføretrygdet og andre er såpass dårlige at de ikke klarer å jobbe i det hele tatt. Mange har funnet en behandlingsform som bidrar til at deres hverdag er bedre og som gir økt livskvalitet.
Pasienter som tar ansvar for sin egen helse og dermed sørger for å komme seg fort tilbake i arbeid eller som gjør alt de kan for ikke å bli sykemeldt, skal vel ikke straffes med at de må betale mer for å avlaste helsevesenet.

En kostnadsøkning for pasienter kan føre til dårligere helse og livskvalitet, lengre sykefravær og flere sykemeldinger.

Et overbelastet helsevesen får enda dårligere kapasitet hvis folk ikke får råd til å benytte komplementær behandling.

Forslag om mva. avgift på alternativ behandling på 25% vil i verste fall hindre pasientene til å ta nødvendig behandling. Dette kan føre til dårligere folkehelse og økt sykefravær.

KOMPLIMENTÆR BEHANDLING og smertelindring

Felles for komplementære behandlingsmetoder er at de gjerne har som mål å stimulere kroppens selvhelbredende mekanismer, gjenopprette balansen i kroppen og styrke immunforsvaret.Smertebehandling er ett av områdene hvor komplementær og alternativ behandling spiller en viktig rolle.
Et stort antall av de som bruker alternativ behandling går til behandling for å unngå å bli syke og bli sykemeldt.
Den utstrakte bruken av vanedannende sterke smertestillende medisiner, opioider, har ført til økt fokus på medikamentfri behandling.
Vårt offentlige helsesystem bygger i stor grad på å behandle sykdom og lidelser som allerede er oppstått.

BOWEN TEKNIKKEN

Bowen Teknikken er en meget skånsom og dyptgående behandling, som aktiverer kroppens egne selvreparende mekanismer, slik at kroppen raskt kan finne tilbake til optimal helse. Kroppen har unike evne som de færreste har kunnskap om.Vi har hatt mange fortvilte pasienter som er oppgitt av helsevesenet, men som etter behandlinger med Bowen Teknikken har fått tilbake håpet og har kunnet gå tilbake til jobben. De har selv betalt for sine behandlinger for å komme tilbake til jobb uten sykemelding.Vi har utallige eksempler på at vi har hjulpet med å få sykefraværet ned og kortet helsekøene.
Våre behandlinger gir ingen bivirkninger og vi kan heller ikke feilbehandle våre klienter, da det er kroppen selv som prioriterer behandlingen.
Med 20 års erfaring vet vi at Bowen Teknikken lindre og gir våre pasienter en mye bedre livskvalitet.

Vi bowenterapeuter kan vise til mange beviser på at våre behandlinger har gitt besparelser for helsevesenet både økonomisk samt å få folk fort tilbake i arbeide etter langvarige sykemeldinger.
Dette gjelder spesielt også for muskel og skjellett skader, som det offentlige helsevesenet ikke kan hjelpe til med.
Dette forteller at det helsevesenet som jobber i dag ikke har mulighet til å tilby helsefremmende tiltak til en stor del av befolkningen.
Jeg vil gå så langt som å si at våre behandlinger burde være på BLÅ RESEPT.
KONKLUSJON

Departementets høringsnotat tolkes slik at det er utøver av komplementær/alternativ behandling som skal straffes. Her er det absolutt ingen hensyn til pasienten som forsøker å holde seg så friske at de kan og leve et godt liv uten å belaste helsevesenet med sykemeldinger eller uføretrygd.
Moms på alternativ behandling innebærer at behandlingen blir dyrere. Den som tar ansvar for egen helse skal altså ikke premieres, men straffes for sitt valg? Dette synes å være en lite hensiktsmessig politisk strategi. Sykehuskøene er allerede lange og utgiftene i helsevesenet øker år for år. Å straffe dem som velger en behandling de selv betaler for, kan føre til at mange rett og slett ikke har råd til dette lenger, noe som vil gi økt belastning på helsevesenet. Et momstillegg vil derfor ikke bli en inntekt for staten, men heller en større utgift.

Vi som helsenasjon kan ikke stå og se på at store deler av befolkningen blir dårligere og dårligere. Vi må ha et tilbud på forskjellige nivå, og forhåpentligvis kunne hindre utviklingen til å resultere i arbeidsufør.

De som får komplementær og alternativ behandling koster samfunnet mindre og de lever lenger!

Da er det urimelig at de skal betale merverdiavgift for behandlinger de selv betaler i sin helhet.
Isteden bør Norge legge til rette for at alternativ og komplementær behandling er tilgjengelig for alle som ønsker dette.

Med vennlig hilsen

BOWEN NORGE

v/Astrid Schmidt-Hanssen

Styreleder