Høringssvar fra Melinda Merunada

Dato: 03.08.2020

Høringssvar – Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Det vises til høringsbrev av 22. juni 2020. Jeg ønsker å presisere betydningen av at mva-fritak opprettholdes videre. Jeg er imot Finansdepartementets forslag om merverdiavgift på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling (som ikke er medisinsk begrunnet). Det er tale om forslag av stor prinsipiell betydning, og det rettes kritikk mot en altfor kort høringsfrist, midt på sommeren. Det er ikke ønsket at slike beslutninger gjøres forhastet. Det reageres sterkt på forslaget om å fjerne mva-fritak på omsetning og formidling av alternativ behandling. Det oppfordres videre til å gjøre et tydeligere skille mellom alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling i høringsforslaget innen man går videre.

I høringsnotatet har man lagt stor vekt på om tjenesten ytes innenfor eller utenfor helsevesenet, og om det ytes av autorisert helsepersonell. Man bør derfor også se nærmere på avgiftsplikt når alternativ behandling inngår som en del av helsehjelp som ytes av autorisert helsepersonell, uten å favorisere helsepersonell som arbeider innenfor det offentlige, men også ta hensyn til de som jobber innen privatsektoren.

Begrepet «alternativ behandling» er misvisende ettersom det ikke skal være et alternativ, men noe som er supplerende og kompletterende. Det er ikke blitt tilrettelagt for en god nok integrering, og mange utøvere jobber med behandling ved siden av andre yrker. Det er for øvrig positivt at utøvere registrerer seg i fagorganisasjoner innen de kan oppnå mva-fritak, fordi slike fagorganisasjoner har fagkrav for opptak. Ettersom man ikke pr i dag har andre eksisterende kriterier for avgiftsgrunnlag, så oppfordres det til å beholde registerordningen frem til man eventuelt senere har kommet frem til andre fungerende kriterier.

Det presiseres at man må huske på at Verdens helseorganisasjon (WHO) løfter frem betydningen av komplementære tilbud, og hvordan man i Norge kan dra nytte av potensialet i alternativ medisin og å fremme en trygg og effektiv bruk av ulike behandlingsmetoder. Det har ikke blitt innvilget noe særlig med midler til uavhengig forskning om ulike alternative behandlingsmetoder WHO ønsker samarbeid mellom sektorene, slik at klientene får en reell selvbestemmelsesrett til å velge hvilken behandling som passer dem. WHO ønsker å integrere alternativ behandling i nasjonale helsesystemer, og synliggjør dermed den medisinske verdien av alternativ behandling. Finansdepartementets høringsforslag går imot WHOs globale strategi. Fjerning av merverdiavgiftsfritaket vil føre til at alternativ behandling blir dyrere og dermed mindre tilgjengelig for klientene.

Dersom mva-fritak og kobling til registrering fjernes, vil det mest sannsynlig lede til at færre registrerer seg i registeret, hvilket gjør at man mister oversikt over eksisterende behandlere og deres bakgrunn, siden de velger å jobbe utenfor registeret. Man mister da mye av mangfoldet i behandlingstilbud, og beveger selg lengre vekk fra WHOs globale strategi for mangfold.

I høringsnotatet fremgår det at utøvere må tilhøre en godkjent utøverorganisasjon for å kunne søke om registrering i registeret for utøvere av alternativ behandling. Det stilles krav til organisasjonen, og medlemmene må blant annet følge etiske retningslinjer og forplikte seg til å drive faglig forsvarlig virksomhet. Disse bestemmelsene bidrar til å sikre at utøvere som står registrert som behandlere i registeret for alternative utøvere i Brønnøysund, er seriøse og har oppfylt visse kriterier. De fleste organisasjonene tilbyr gjennom medlemskapet forsikringsordninger til sine medlemmer. Behandlere må vise til godkjent utdanning og være registrert i en medlemsorganisasjon, ha forsikring, og evt. ha gjennomgått kurs i verdier og etikk om de ikke allerede er helsepersonell. Dette bør man fortsette med. Kravet om registrering i Brønnøysund gir klienter/kunder en mulighet til å sjekke ut terapeuten på forhånd. Dette vil ivareta både forbrukerhensyn og pasientsikkerhet i mye større grad enn om registerordningen svekkes.

Det foreligger som kjent ingen refusjonsordninger for alternativ behandling i Norge, og det er dyrt å drive privat virksomhet når all inntekt skal hentes fra klientene/kundene. Behandlere/terapeuter opplever ofte at de er utsatt for samfunnets stigmatisering, samt i en krevende økonomisk posisjon. Det er veldig uheldig at staten vurderer å fjerne mva-fritak, spesielt ettersom vi er inni en spesiell tid økonomisk og helsemessig.

Forslaget om at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling ikke lenger skal kunne unntas fra avgiftsplikten, skal kun omfatte behandling som ikke er medisinsk begrunnet (medisinsk indisert), og som dermed heller ikke gir rett til behandling etter lov om pasient- og brukerrettigheter. At denne type tjenester i dag er unntatt fra loven kan innebære en skattefavorisering og kunstig lave priser. Det kan videre bidra til overforbruk av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling uten medisinsk indikasjon/medisinsk behov.

Det oppfordres på det sterkeste om å beholde mva-fritak for alternativ behandling, og at man vurderer begrepet alternativ behandling til komplementær, eller supplerende. Det bidrar til at klienter kan ha valgfrihet og råd til å oppsøke ulike former for behandling, som de opplever påvirker helsen positivt. Det vil også bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og minske sosiale ulikheter blant sårbare grupper pluss gi mulighet til mer valgmulighet. En kostnadsøkning for klienter, som mva innebærer, kan faktisk føre til dårligere helse og livskvalitet, lengre sykefravær og flere sykemeldinger. Forslaget må konsekvensvurderes i lys av mulige samfunnsøkonomiske, folkehelse-, arbeids- og velferdsmessige konsekvenser. Våre politikere bør lytte til klienters erfaring og ta inn over seg hva slags behandling som ønskes. En bemerkning til høringen er også at man i større grad bør ivareta lov om folkehelse og ha et fungerende system som legger til rette for valg av behandling, inkludert tilgjengelighet, økt fokus på forskning og mva-fritak. Finansdepartementets forslag inneholder mange deler hvor ting må presiseres tydeligere og gjennomgås mer grundig med bedre tid innen man går videre i arbeidet. Dersom det er ønskelig med mer deltakere/innspill i komitéarbeidet står jeg til disposisjon.

Melinda Merunada

Master of Medical Science, Master in Public Health, Master of Public Health Sciences, Master of Psychology, Master in Adult Education, Autorisert Fysioterapeut