Høringssvar fra Normassasje As

Dato: 29.07.2020

Jeg, Solveig Birgittatun Smith, er leder i Normassasje As som driver Normassasje skole. Vi utdanner massasjeterapeuter og muskelterapeuter. Normassasje As tilbyr også massasjetjenester.

Vi støtter ikke departementets forslag om merverdiavgift ved omsetning og formidling av alternativ behandling.

Begrunnelse:
Alternativ behandling er en betydelig virksomhet i Norge i dag. I følge NAFKAM hadde 37% av Norges befolkning brukt en eller flere typer alternative behandlinger i 2018, dvs. nesten 2 millioner.

Kjennetegn for alternativ behandling er et iherdig arbeid for forebyggende helsearbeid, i tillegg til at forskjellige helseplager lindres og helbredes.
Den faglige kompetansen har vært økende i bransjen, ikke minst på grunn av muligheten til å bli registrert som alternativ behandler, og dermed få momsfritak.

I Normassasje har vi utvidet utdanningen med tre år i tillegg til den ettårige grunnutdanningen, nettopp for å få tilgang til et fagforbund og bli registrert medlem med momsfritak. Fagforbundet vårt er NNH, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.

Momsfritaket er et av de elementene som stimulerer til seriøsitet omkring utøvelsen av faget. Dersom momsfritaket blir fjernet, vil den gode utviklingen vi har hatt de siste årene bli betydelig hemmet. Vi kan se for oss større problem med manglende seriøsitet i form av for eksempel svart arbeid, fordi det blir praktisk og økonomisk krevende å utføre arbeidet etter loven.

Alternativ behandling er et behov i befolkningen, og bidrar i dag til redusert sykefravær, færre legebesøk og mindre sykehusopphold, og sparer dermed samfunnet for betydelige utgifter.
Regjeringen bør velge å styrke virksomheten, i tråd med WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023.
Vi ser på forslaget om merverdiavgift på alternativ behandling som et bomskudd, som også er på kollisjonskurs med FN og WHO.

Vi ønsker at regjeringen legger til rette for alternativ behandling på forskjellige måter. Det kan være i form av forskning, hensiktsmessige definisjoner og vilkår, økonomiske støttetiltak og stimulering til kompetanseheving.
Norge er et foregangsland innen forskning på komplementær/alternativ medisin og behandling. Universitetet i Tromsø er kjent for å ha utviklet nye forskningsmodeller. Så her er arbeid i gang.

Helse- og Omsorgsdepartementets "strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen", 2019-2023, skriver omfattende om behovet for å styrke personers evne til sykdomsforebyggende tiltak. Det som er merkelig er at alternativ behandling ikke er nevnt i det hele tatt i dette 20 siders skrivet. Vi ønsker å bli sett og verdsatt for arbeidet vårt.

Momsfritaket er en viktig impuls for å heve fagkompetansen i alternativmiljøet. Dette bør videreføres og videreutvikles ved at de faglige kravene blir revidert og momsfritaket opprettholdt på lik linje med andre helsetjenester.

Alternativ behandling er et innovativt bidrag for god helse som bør støttes og stimuleres. Her har vi en verdifull spire til en ny gren innen helse og omsorg som må få tid og rom til å utvikle seg til beste for Norges befolkning, både økonomisk og helsemessig.