Høringssvar fra Gestaltterapeut Heidi Ulrikke Moen

Dato: 03.08.2020

Rett før sommerferien foreslo Finansdepartementet at alternativ/ komplementær behandling ikke lenger skal få mva- fritak på sine tjenester. Forslaget var også oppe til høring i 2018 og ble nedstemt. Dette betyr at tjenester/ behandling utført av alternative behandlere (inkludert tjenester utført av autorisert helsepersonell) blir 25 % dyrere for klienten. Fristen for høringsforslaget ble satt til 3. august. Forslaget kom i det mange behandlere og foreninger gikk ut i ferie og midt i en av de vanskeligste økonomiske krisene vi har opplevd i Norge.

Som gestaltterapeut er jeg registrert i registeret for alternativ behandling. Samtaleterapi som gestaltterapi er et lavterskeltilbud innen mental helse – et område det er stort behov for kompetanse innen. Til nå har mine tjenester vært fritatt mva. Dette har gjort det mulig for meg å tilby mine tjenester til en overkommelig kostnad, jeg har hatt rimeligere behandling for pensjonister, studenter og uføre. Jeg møter et bredt utvalg av klienter og problemstillinger i mitt terapirom. I tillegg til å ta imot enkeltindivider og par, veileder jeg ansatte hos nav. Jeg møter på temaer som angst, sorg, livskriser, samlivsproblemer, mobbing og traumer, relasjonelle utfordringer og arbeidslivsutfordringer. Ja, livet sjøl! Jeg er ikke med på at jeg bidrar til å utnytte sårbare individer i sårbare situasjoner! Tvert imot! Regjeringen ønsker med forslaget å gjøre det vanskeligere for useriøse utøvere å utføre sine tjenester, samt å øke inntektene til statskassa. For meg blir fremgangsmåten problematisk. Å ilegge alle komplimentere behandlere mva for å fjerne noen useriøse behandlere er som å brenne hele kornåkeren for å fjerne en løvetann!

I følge SSB benytter over 1 million nordmenn seg av alternativ behandling årlig. Det er åpenbart et behov. Mye alternativ behandling tilbys som komplementær behandling ved offentlige helseinstanser og er godkjent av helsedirektoratet. Som alternativ behandler er jeg nødt til å følge markedsføringsloven og har sånn sett ikke lov til å antyde at min behandling virker. Dette på tross av at det finnes god forskning som bekrefter effekten av gestaltterapi.

Veien å gå bør være å gjøre noe med kravene for å være registrert som alternativ behandler. Jeg har selv hatt svært god effekt av alternativ behandling som osteopati i svangerskapet mitt eller gestaltterapi når jeg har stått i kriser og sorg. Jeg ville ikke vært foruten.

Mange av de som kommer til meg kommer med uheldige erfaringer fra offentlig helsevesen. De ønsker å bli møtt annerledes og får ikke tilfredsstilt sine behov/ har ikke fått hjelpen de trenger hos psykolog. Med dette mener jeg ikke at det ikke finnes et mangfold av dyktige psykologer tilgjengelig. De få som oppnår kriteriene for henvisning til psykolog opplever lang ventetid og blir ikke tilbudt mer enn 10 x 45 min terapitimer. Privatpraktiserende psykologer er kostbare for de aller fleste. Jeg samarbeider ofte med fastleger og NAV for at behandlingen skal bli best mulig og det med gode resultater. Mange kan blant annet holde seg i arbeid og unngå sykemelding. Psykoterapi og annen komplementær behandling minsker trolig bruk av medisiner. I 2008 oppga i underkant av 30 prosent av psykiatriske sykehus å tilby alternativ behandling. I 2013 var dette tallet økt til 76 prosent.

Gestaltterapi er en av de mest utbredte terapiformene i verden i dag. Vi har lange forkningstradisjoner bak oss. I norsk psykologisk litteratur plasseres gestaltterapi som en retning innen psykoterapi og ikke blant retninger innen alternativ behandling. Terapiformen har utspring i humanistisk psykologi som går ut på elementære menneskelige behov om å bli sett og anerkjent for den jeg er. I motsetning til både behavoristisk og psykoanalytisk psykologi gir humanistisk psykologi personens egne opplevelser, valg og verdier en sentral plass. Vi tror på at du med økt oppmerksomhet på deg selv, dine behov og ditt følelsesliv vil kunne oppnå endring når du opplever å stå fast i livet ditt. Vi tror på at relasjonen er viktig- både mellom behandler og klient og relasjonene i livet ditt. Forskning viser at en av de viktigste faktorene for at du skal oppleve effekt av psykoterapi er nettopp kjemien mellom terapeut og klient. Flere terapiformer som utøves av psykologer i Norge i dag er basert på nettopp gestaltterapi. Det er også mange psykologer som bruker gestaltterapi som metode. Jeg ble først interessert i gestaltterapi under studiene mine i psykologi.

I følge SSB er det ikke enten eller, men heller et både og, i valget av skolemedisinsk behandling eller alternativ behandling; «Det kan se ut til at tjenestene i større grad brukes slik at de utfyller hverandre, og at de mest sannsynlig dekker ulike behov ved behandling og lindring av symptomer. De konvensjonelle helsetjenestene utfordres og må tilpasse seg endringer i tiden - kroniske og ubestemte sykdommer og subjektive plager, mer oppegående pasienter, svekket autoritetstro, kritiske holdninger til bivirkninger av medikamentell behandling med videre. Det alternative behandlingstilbudet er på den annen side blitt stort og uoversiktlig. I den senere tid er utdanningsforløp, autorisasjonsrutiner og registreringspraksis for alternative behandlere satt på dagsorden. Dette er viktige grep i retning av å strukturere og få oversikt over det alternative behandlingsmarkedet. Samtidig er det viktig å se på strukturelle rammebetingelser som dreier seg om politikkutforming og økonomiske prioriteringer og interesser, med andre ord alle som er med på å definere hva som er sykt, og hva som er friskt. Hvis vi retter blikket mot USA, er det der en klarere arbeids- og rollefordeling mellom konvensjonell medisin og alternative tilbud i behandling av sykdom. Det er en slags taus enighet mellom legeprofesjonen og alternative behandlere om at legene er spesialister på sykdom (disease) og alternative behandlere er best på å behandle plager og lidelser (illness) (Goldstein 2004). Mange vil mene at en slik komplementær forståelse mellom konvensjonell medisin og alternativ behandling vil gjøre oss bedre i stand til å møte fremtidens helseutfordringer.»

Som medlem av Norsk gestaltterapeut forening (MNGF) kan mine klienter være sikre på at de blir ivaretatt med sine etiske rettigheter og være trygge på at jeg er kvalifisert med utdanning fra en offentlig godkjent høyskole (NGI). Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. For gestalterapeuter MNGF i egen praksis er det etablert klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering. Dette er viktig (i dag) da gestaltterapi ikke er en beskyttet tittel.

Jeg har lenge opplevd at vi trenger en psykisk helserevolusjon i Norge i dag. Jeg vil påstå at privatpraktiserende samtaleterapeuter bidrar til å avlaste det offentlige helsevesenet med våre tilbud. På samme tid likestiller jeg oss ikke med psykologer/ psykiatere, men hevder at vi er et komplementært tilbud. For det er nettopp mine klienter som vet hva som virker for dem og de skal få velge hvem de vil at skal støtte dem og gå veien sammen med dem i sårbare og krevende perioder i livet. Min helse- mitt valg!

Som enkeltpersonforetak og gestaltterapeut betaler jeg skatt som alle andre, jeg avlaster helsevesenet og jeg bidrar til samfunnsøkonomien med å betale husleie og for tjenester jeg trenger i virksomheten min som journalsystem, regnskapsfører osv. Jeg sitter ikke igjen med et stort overskudd eller kan ta ut mye lønn. Jeg brenner for jobben min og menneskemøtene og jeg vet at jeg trengs!

Tverrfaglighet er viktig! Det er utviklende og støttende. Som gestaltterapeut er jeg også del av et tverrfaglig team med bla. psykologer, sykepleiere og sexologer. Jeg lærer mye av mine kolleger, og de av meg. Klientene som kommer til oss velger selv hvilken behandling som passer dem og som oppleves effektiv. Vi er merkelig nok en av få klinikker, om ikke den eneste i Norge, som tilbyr denne tverrfagligheten innen psykoterapi. Det ville være merkelig om mine tilbud skulle være dyrere enn mine kollegers behandling.

Jeg krever at politikerne setter seg nærmere inn i hvilke profesjoner som er del av registeret for alternativ behandling og hvordan det vil påvirke samfunnet vårt med et mva- tillegg på alternativ behandling. Registeret trenger å bli mer nyansert. I registeret finner man alt fra de som har helgekurs til de som har flere års godkjent utdanning. Det bør være krav om forsikring via en godkjent forening for de registrerte. Med mva- tillegg vil mange skattebetalere bli arbeidsløse og mange mennesker vil ikke kunne betale for hjelpen de trenger. Jeg er tvilende til at det vil gjøre opp for de noen hundre millionene staten vil tjene på dette.

For å fjerne useriøse behandlere må det gjøres en gjennomgang av registeret for alternativ behandling, ikke pålegges et mva- tilskudd! Jeg og du må få friheten til å velge selv hva som hjelper og bidrar til god helse.

Mvh.,

Heidi Ulrikke Moen

Gestaltterapeut MNGF, Klinikkleder Fjeldstad Psykologsenter

Kilder: Saborg og SSB