Høringssvar fra Den Norske CoachForening (DNCF)

Dato: 24.07.2020

Høringssvar mva på helsecoaching

Den Norske CoachForening fikk 21. februar 2012 godkjennelse fra helsedirektoratet som utøverorganisasjon til en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling med tittel «registert Helsecoach DNCF». DNCF ønsker å være tydelig på at det er forskjell på helserelatert coaching og annen coaching. Helsecoaching retter oppmerksomheten mot bedring/styrking av fysisk og psykisk helse og mva-fritaket gjelder utelukkende helsecoaching.

Helsecoaching er ikke en behandlingsform – det handler om forebygging og styrking av helse gjennom mestring av egen situasjon. Forebygging er mindre kostbart og meget helsefremmende både for friske og de som lever i en situasjon der sykdom preger hverdagene. Dette kan i mange tilfeller også bety forskjellen på å kunne stå i arbeid eller havne utenfor både arbeidsliv og sosiale arenaer.

De krav og forutsetninger som ligger til grunn for mva-fritak for helsecoaching er:

«...behandling ved bruk av coaching har fokus på helse ved bruk av helsefremmende coachingteknikker og avansert NLP(NevroLingvistisk Programmering)

NLP er en praktisk og teoretisk opplæring i kommunikasjonsteknikk. Metoden skal gi innsikt og forståelse for de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for de valg vi gjør. Målet er å gi enkeltindividet hjelp til selvinnsikt og forandring av destruktive tanke og atferdsmønster. Dette gjøres ved innlæring av språkmønster som skal skape positiv endring og utvikling. Metoden bygger på studier av hvordan den indre kommunikasjon påvirker tanker, følelser og atferd.

For å bli sertifisert helsecoach gjennom DNCF sette det krav til minimum 1,5 år utdanning og i tillegg: 125 timer helserelatert praksis med kunder, 10 timer coaching av en sertifisert coach, 10 timer mentoring, minimum 1200 sider pensumlitteratur, 30 timers trening i kollokviegruppe, 1 bokrapport på minimum 2-4 sider og 1 fordypningsoppgave på 4-6 sider.

DNCF er opptatt av at organisasjonens utøvere holder en høy standard og har en egen sertifisering for å ivareta dette.

DNCF ønsker også å påpeke regjeringens egen visjon om 0-toleranse for selvmord, der nettopp helsecoaching gjennom forebygging og mestring av egen livssituasjon kan bidra til å oppfylle 0-visjonen. Coaching er kostbart og mva-fritak bidrar til å holde prisene lavere og tjenestene mer tilgjengelige for sårbare grupper, som for eksempel ungdom og mennesker som lever på stønad grunnet nedsatt arbeidsevne.

Mva-fritaket bidrar til at tilbud om helsecoaching er mer tilgjengelig for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Dersom det blir mva på helsecoaching, vil tjenestene øke i pris og blir mindre tilgjengelig for mennesker der coaching kan bidra til økt livskvalitet, livsmestring samt bærekraft gjennom styrket mulighet for økt arbeids-og samfunnsdeltakelse.

DNCF anmoder regjeringen om å beholde mva-fritak på helsefremmende tjenester som blant annet helsecoaching.

Den Norske CoachForening (DNCF)

v/ Tone Løwe, nestleder